การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Plant Design )-อ.พรประภา ฉัตรตระกูล
(Chemical Engineering Plant Design )

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณดุลของมวลและพลังงาน การออกแบบแปลนของกระบวนการผลิต ที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การประมาณการลงทุน การประเมินราคาของโรงงานโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การออกแบบโรงงานโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม ความปลอดภัยและการใช้พลังงาน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน