• ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและบริหารนันทนาการในสถานประกอบการ การเป็นผู้นำนันทนาการ หลักการบริการนันทนาการในสถานประกอบการ และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม

 • รหัสและวิชา 01620009 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม (Recreation for Training Courses)

  สภาพวิชา วิชาศึกษาทั่วไป

  ระดับวิชา จัดการศึกษาชั้นใดปีการศึกษาใดก็ได้

  เวลาศึกษา ทฤษฎี 3 คาบต่อสัปดาห์ 15 สัปดาห์ รวมคาบเรียน 45 คาบเรียน ต่อ 1 ภาคเรียน นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและบริหารนันทนาการ การฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมในการฝึกอบรม บทบาทและเทคนิคผู้นำนันทนาการทั่วไป การเป็นผู้นำและ การใช้อุปกรณ์ในนันทนาการ

  จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและการฝึกอบรม

  2.มีทักษะของการเป็นผู้นำนันทนาการ

  3.สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม

  4.มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม


 • คำอธิบายรายวิชา

  เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติความเป็นมาของลีลาศ ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานและสามารถลีลาศจังหวะต่างๆได้ ประยุกต์การลีลาศเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ

 • คำอธิบายรายวิชา :
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการเลือกโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสม

 • รหัสและชื่อวิชา 01-610-007

  การดำน้ำตื้นเบื้องต้น Basic Skin Diving

  สภาพรายวิชา วิชาศึกษาทั่วไป

  เวลาศึกษา เรียน 60 ชั่วโมง ตลอด 15 สัปดาห์ ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต

  จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำน้ำตื้นเบื้องต้น

  2. มีทักษะการว่ายน้ำและการดำน้ำตื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

  3. มีทักษะการช่วยชีวิต

  4. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

  5. มีเจตคติที่ดีต่อการดำน้ำตื้นเบื้องต้น

  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้ทั่วไปของการดำน้ำตื้นเบื้องต้น หลักการดำน้ำตื้นโดยใช้อุปกรณ์การว่ายน้ำในท่าต่าง ๆ ทักษะการช่วยชีวิต และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยมีการศึกษานอกสถานที่


 • ชื่อวิชา: กีฬาประเภททีม (Team Sports)

  รหัสวิชา: 01-610-002

  จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-2-1)

  คำอธิบายรายวิชา:

  เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล ,วอลเลย์บอล, ซอฟท์บอล, เซปัค-ตะกร้อ ความรู้เบื้องต้นของชนิดกีฬา ทักษะพื้นฐานกีฬา กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เทคนิคการเล่นกีฬาประเภททีม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย

  จุดมุ่งหมายของรายวิชา:

  มีความรู้เบื้องต้นของชนิดกีฬาและทักษะพื้นฐานของกีฬา

  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

  และสติปัญญา ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย