• ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิตโดยรวม การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนกำลังการผลิต การสมดุลสายการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารโครงการ และเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่
 • การเขียนแบบที่ถูกต้องการใช้โปรแกรมช่วยงานออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการออกแบบ 3 มิติ รูปทรงตัน พื้นผิว การจำลองการประกอบ การวิเคราะห์ความแข็งแรงเบื้องต้น การจำลองการทำงานของชิ้นส่วนประกอบ การสร้างแบบสั่งงานที่ถูกต้อง การให้รายละเอียดที่จำเป็นที่ครบถ้วน การสร้างชิ้นส่วนต้นแบบ จากหลักการของวิชาต่างๆ

  Complete working drawing, application of computer aided design for industrial parts based on 3D model, solid, surface and assembly, basic strength analysis, working simulation, working drawing creation, drawing details and building a prototype


 • การนำเอาระเบียบวิธีการวิจัยการดำเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการกำหนดงาน ปัญหาแถวคอย ตัวแบบระบบสินค้าคงคลัง และการจำลองแบบปัญหาในการตัดสินใจ
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย ภาพสามมิติ แผ่นคลี่ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การสเก็ตภาพ การใช้ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) การเขียนอักษร การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
 • อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางกลเพื่อสำหรับการสนับสนุนกระบวนการผลิต ใช้บังคับตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดตำแหน่งและเส้นทางการเดินในกระบวนการผลิตที่แน่นอนตามต้องการ อุปกรณ์ช่วยในการตัดเฉือน การวัด การประกอบ การเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ขนถ่าย เครื่องมือที่ออกแบบสำหรับตรวจสอบขนาดในพิกัดความเผื่อที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านขนาดและรูปร่าง ความเผื่อสะสม การคำนวณและเลือกใช้ชิ้นส่วนทางกลสำหรับส่งถ่ายแรง เช่น ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ท๊อคเกิล เครื่องมือประกอบที่สมบรูณ์ เช่นจิ๊ก ฟิกเจอร์
 • ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุภายใต้แรงกระทำ หลักการของการทดสอบวัสดุแบบทำลาย และการปฏิบัติการทดสอบ วิเคราะห์ผลการทดสอบ และหลักการทดสอบทางอุณหพลศาสตร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางอุณหพลศาสตร์

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย ภาพสามมิติ แผ่นคลี่ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การสเก็ตภาพ การใช้ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) การเขียนอักษร การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

  Lettering, reading a drawing, projection techniques, sectional views, pictorial drawing, development and intersection, dimensioning, tolerances, sketching and using computer aided design programs หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and development, freehand and sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided design drawing

 • แนวคิดทางคุณภาพ การบริหารและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ ความเชื่อถือได้ในการผลิต

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ลักษณะและรูปแบบของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีป้องกันอุบัติภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม การประเมินความเสี่ยง และกฎหมายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย) ลักษณะและรูปแบบของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีป้องกันอุบัติภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม การประเมินความเสี่ยง และกฎหมายความปลอดภัย

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ เคมี ของโลหะ โครงสร้างของโลหะ การเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัติของโลหะผสม และไดอะแกรมของเหล็ก เหล็กคาร์ไบด์ กรรมวิธีกทางความร้อนของโลหะ

 • การเขียนอักษรการอ่านแบบการเขียนภาพฉายภาพประกอบภาพตัดภาพช่วย ภาพสามมิติแผ่นคลี่การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อการสเก็ตช์ภาพการใช้ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

  Lettering, reading a drawing, projection techniques, sectional views, pictorial drawing, development and intersection, dimensioning, tolerances, sketching and using computer aided design programs


 • ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิตโดยรวม การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนกำลังการผลิต การสมดุลสายการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารโครงการ และเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่

  Production system, forecasting technique, aggregate planning, inventory management, material requirement planning (MRP), capacity planning, line balancing, scheduling, production control, project management and new techniques in production planning and control

 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 • การประยุกต์แบบแผนทางสถิติเข้าไปใช้ในงานทดลองทางวิศวกรรม การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลจาการทดลอง
 •    Fundamentals of manufacturing processes, automation production systems, material handling systems, quality control in manufacturing process, modern manufacturing systems, manufacturing support systems and computer integrated manufacturing

 • ศึกษาหลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบและออกแบบวิธีการจำลองชิ้นงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้คอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ2 มิติ การจำลองชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเทคนิคต่างๆ การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การจำลองการประกอบผลิตภัณฑ์ การจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์การทำเอกสารงานเขียนแบบผลิตภัณฑ์และการส่งผ่านฐานข้อมูลของชิ้นงานเพื่อประโยชน์ในการผลิต

  Study and practice: principal of computer aided design (CAD), Fundamental of computergraphic modeling, two dimensions (2D) modeling, three dimension (3D) part modeling, part assembly, animation of product assembly and it’s movement, drawing documentary and transfer of data files

 • ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบภาพตัด ภาพสามมิติ แผ่นคลี่ การกำหนดขนาด การสเก็ตภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ


 • ขั้นตอนในการออกแบบ การวิเคราะห์แรง และความเค้นที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้ภาระ การส่งถ่ายกำลังของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต การออกแบบ คำนวณ ชิ้นส่วน เครื่องมือ เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่ออกแบบและการเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล


 • ศึกษาหลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบและออกแบบวิธีการจำลองชิ้นงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้คอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ2 มิติ การจำลองชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเทคนิคต่างๆ การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การจำลองการประกอบผลิตภัณฑ์ การจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์การทำเอกสารงานเขียนแบบผลิตภัณฑ์และการส่งผ่านฐานข้อมูลของชิ้นงานเพื่อประโยชน์ในการผลิต

  Study andpractice: principal of computer aided design (CAD), Fundamental of computergraphic modeling, two dimensions (2D) modeling, three dimension (3D) partmodeling, part assembly, animation of product assembly and it’s movement,drawing documentary and transfer of data files