• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคการท่องเที่ยวและการบริการ แนวโน้ม การจูงใจ กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ และจิตวิทยาการบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
 • โครงสร้างและลักษณะงานของแผนกแม่บ้าน คุณลักษณะของพนักงานแม่บ้าน หน้าที่และความรับผิดชอบ มารยาท จรรยาบรรณ บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่ดีของพนักงาน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของงานแม่บ้าน การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน การทำความสะอาดห้องพักแขกและบริเวณอื่นๆ ภายในโรงแรม การดูแลส่วนสาธารณะของโรงแรม วิธีใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำงานที่ทันสมัยเหมาะสมกับประเภทของพื้นผิวชนิดต่างๆ และการบริหารงานบุคลากรในแผนกแม่บ้าน ห้องผ้าและงานซักรีด งานเอกสารและการทำรายงาน และงานปลีกย่อยอื่นๆ การจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ การทำเอกสารรายงานตลอดจนการรับคำร้องเรียนจากผู้เข้าพักและการประสานงานกับฝ่ายอื่น
 • ความสำคัญและแนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์และบริการ การจูงใจ การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคการท่องเที่ยวและการบริการ แนวโน้ม การจูงใจ กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ และจิตวิทยาการบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
 • แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ การนำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา โปรแกรมประยุกต์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมบริการ

 • หลักทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการจัดดอกไม้ วิธีการเลือก การเตรียม การเก็บรักษาดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ การออกแบบงานจัดดอกไม้โดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะมาประยุกต์ในการจัดดอกไม้ให้เหมาะสมกับสถานที่ และงานจัดเลี้ยงต่างๆ ในโรงแรม การนำเสนอผลงานการจัดดอกไม้ในโรงแรม


 • โครงสร้าง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบชองแผนกบริการส่วนหน้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า การติดต่อผู้ใช้บริการ การสำรองห้องพักและการ จัดเข้าที่พัก การคืนห้องพักและการรับชำระเงิน การบริการข้อมูลข่าวสาร งาน สัมภาระและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Characteristics and responsibility of front office operations, tools and equipment for front office, guest arrival welcome, room reservation and room assignment, check out and payment, information service, concierge and others services

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยว การวางแผนการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกำหนดส่วนประสมการตลาด การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการตลาด
 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคล การนำทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักการให้บริการ การสื่อสารจริยธรรมในงานบริการ เทคนิคการจูงใจลูกค้า และมนุษยสัมพันธ์ในการบริการมาประยุกต์ใช้กับความต้องการด้านการบริการของบุคคล การศึกษาปัจจัยและปัญหาที่มีผลต่อการบริการ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาการให้บริการ
 • ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจการโรงแรมทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โครงสร้างองค์กรธุรกิจโรงแรม ความสัมพันธ์ของแต่ละแผนก รวมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม จรรยาบรรณตลอดจน กฎระเบียบของพนักงานบริการการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ ความก้าวหน้าใน อาชีพบริการปัจจุบันและแนวโน้มการประกอบธุรกิจบริการเบื้องต้น

  History and evolution both international and internal hotels, organization and cooperation among various departments in hotel, ethics and regulation for employees, personality development, profession progress and trends in the service business

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมกลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหลักและกระบวนการบริหารจัดการ การวางแผนเทคนิคและกลยุทธ์การจัดการการตลาด บุคลากร งบประมาณของธุรกิจโรงแรม การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง การควบคุมกิจการ ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจโรงแรม


 • ความสำคัญของงานบริการส่วนหน้าโครงสร้างการบริหารงาน ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในงานส่วนหน้าของโรงแรมอุปกรณ์เครื่องใช้แผนกบริการส่วนหน้าการปฏิบัติงานส่วนหน้าการสำรองห้องพักการต้อนรับการลงทะเบียนเข้าพักตั้งแต่การเตรียมการก่อนแขกเข้าพักการบริการระหว่างการพักและการออกจากที่พักการบริการด้านสัมภาระการให้บริการติดต่อสื่อสารตลอดจนการจัดทำบัญชีการเงินการคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่าง การประสานงานระหว่างงานส่วนหน้ากับฝ่ายและแผนกอื่นของโรงแรมและหน่วยงานภายนอก


 • การจัดการงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการ การวางแผนและควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในส่วนงานต่างๆของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การประสานงาน การตลาด การจัดกำลังคน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดโรงแรม ผลิตภัณฑ์ทางการโรงแรม การแบ่งส่วนการตลาด ส่วนประสมการตลาด การส่งเสริมการตลาดและการขาย หลักการและกระบวนการวางแผนการตลาดในอุตสาหกรรมการโรงแรม

 • ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลักษณะการดำเนินงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การวางแผน การจัดการ การตลาด การประสานงาน การดำเนินงานก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน หน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการแนวโน้มของอุตสาหกรรม MICEตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข


 • ความเป็นมาหลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผลกระทบด้านต่าง ๆ จาก การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แนวทางการบริหารจัดการสำหรับกิจการใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในปัจจุบันประยุกต์หลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาใช้ในอุตสาหกรรมบริการ

 • ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงสร้างองค์กรธุรกิจโรงแรม ความสัมพันธ์ของแต่ละแผนก หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนกฎระเบียบของพนักงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ ความก้าวหน้าในอาชีพบริการปัจจุบัน และแนวโน้มการประกอบธุรกิจบริการเบื้องต้น

 • แนวคิด ความหมายและความสำคัญของการวิจัย รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย และกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ผลงานวิจัย ประโยชน์ของการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

 • แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีเว็บ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบสำรองที่นั่ง ระบบการสำรองห้องพัก ระบบการสำรองที่นั่งในห้องอาหาร ระบบการจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบาย แผนพัฒนาการท่องเที่ยว การวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการท่องเที่ยว

 • คำอธิบายรายวิชา

  (Course Description)

  ลักษณะและชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ที่ให้บริการในโรงแรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การเลือกใช้อุปกรณ์ในการผสม การเสิร์ฟ การจัดซื้อ การเก็บรักษาเครื่องดื่ม การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม ตาโต


 • ชื่อวิชา การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหารในโรงแรม

  รหัสวิชา 01-730-006

  จำนวนหน่วยกิต 3(1-4-4)

  คำอธิบายรายวิชา

  หลักพื้นฐาน ประเภท รูปแบบ เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารในโรงแรม การเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สุขอนามัยและความปลอดภัยของการประกอบอาหารในโรงแรม ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆในโรงแรม


 • ความสำคัญ แนวคิดและกระบวนการของการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การสำรวจ การพัฒนา การประเมินแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การกำหนดนโยบายและโครงสร้างของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

 • วิชานันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว (Tourism Recreation)

  รหัสวิชา 01-720-020

  หน่วยกิต 3(2-2-5)

  คำอธิบายรายวิชา

  เพื่อให้ทราบลักษณะกิจกรรมและรูปแบบของนันทนาการในสถานที่จำกัด เช่นในห้องประชุม ในรถ โดยการใช้เกมต่างๆ การร้องเพลง รวมทั้งการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เช่น การพักแรม การท่องเที่ยว การเดินป่า เป็นต้นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำได้แก่การพูด การแสดงออก การวางแผน การประสานงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆในนันทนาการและมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ยิ้ม


 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งานบริการเครื่องบินและภาคพื้นดิน การเขียนบัตรโดยสารและการคิดคำนวณค่าโดยสาร การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ


 • วิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Cultural Tourism Management

  รหัสวิชา : 01-720-014

  หน่วยกิต: (2-2-5)

  คำอธิบายรายวิชา


 • วิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
  รหัสวิชา : 01-730-044
  จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5)

  คำอธิบายรายวิชา Course Description

  คุณสมบัติของพนักงานบริการและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการ ฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ยักคิ้วยักคิ้ว


 • ชื่อวิชา ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ในโรงแรม
  รหัสวิชา 01-730-011
  จำนวนหน่วยกิต 3(1-4-4)
  คำอธิบายรายวิชา:

  ประวัติความเป็นมา หลักทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือกซื้อ การเตรียม การใช้ การเก็บรักษา ผักผลไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแกะสลัก ประเภท และรูปแบบของงานแกะสลักผักและผลไม้ในโรงแรม การออกแบบงานการแกะสลักผักและผลไม้ โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ในการตกแต่งอาหาร สถานที่ และงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ในโรงแรม การนำเสนอผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ในโรงแรม


  Course Description:

 • ศึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกขององค์การ
 • ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยว ตามกลุ่มตลาดการท่องเที่ยว

 • คำอธิบายรายวิชา

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคล การนำทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักการให้บริการ การสื่อสารจริยธรรมในงานบริการ เทคนิคการจูงใจลูกค้า และมนุษยสัมพันธ์ในการบริการมาประยุกต์ใช้กับความต้องการด้านการบริการของบุคคล การศึกษาปัจจัยและปัญหาที่มีผลต่อการบริการ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาการให้บริการ


 • คำอธิบายรายวิชา

  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีการนำเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ศึกษาวิธีการทำหนังสือเดินทางและการตรวจหนังสือเดินทาง พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การประสานงานมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว การฝึกหัดวิธีการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขั้นตอนการเป็นผู้นำนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ และวิธีการบรรยายนำชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่นและเขตจังหวัดใกล้เคียงในประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่

 • โครงสร้าง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการส่วนหน้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า การติดต่อผู้ใช้บริการ การสำรองห้องพักและการจัดเข้าที่พัก การคืนห้องพักและการรับชำระเงิน การบริการข้อมูลข่าวสาร งานสัมภาระและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง