• คำอธิบายรายวิชา
  ธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ มนุษย์กับอารยธรรมไทย การบริโภคสารนิเทศเพื่อความเป็นมนุษย์ ปัญหาสารนิเทศกับคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวโลกาภิวัฒน์กับปัญหาจริยธรรม
  Human nature; man and knowledge seeking, man and Thai civilization, consumption of information technology for a better quality of life, problems of information technology and quality of life, mental health problems and adjustment globalization and ethical problems.
 • คำอธิบายรายวิชา
  การคิด การอ้างเหตุผล เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณลักษณะของเหตุผลที่ดี จริยศาสตร์คุณธรรม ลักษณะของคุณธรรม อิสรภาพกับความรับผิดชอบ ปัญหา จริยธรรมชีวิตที่ดีกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
  Thinking argumentation, everyday life reasons, characteristics of sound argument, virtue ethics, features of virtues, freedom and responsibility, ethical problems, good life and ethical reasoning
 • ความเป็นมาและหลักคำสอนของศาสนาสำคัญในประเทศไทย การพัฒนาความคิดด้านศาสนาของคนไทยในแต่ละสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดด้านศาสนากับวัฒนธรรมไทยด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทัศนศิลป์ และประเพณีในสังคมไทย
 • พื้นฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ การตระหนักรู้และการเห็นคุณค่าในตนเอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ความหมายและความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์ การรับสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจและอารมณ์ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติ และพฤติกรรมทางสังคม

  Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human development, basic human physiology, sensation and perception, learning , motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health ,abnormal behavior, social behavior

 • คำอธิบายรายวิชา:
         เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ การสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์ กระบวนการจัดการสารนิเทศ การอ้างอิง และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม

  Course Description:

         Techniques for information retrieval, information retrieval in a library, information retrieval in scientific field and social science, electronic information retrieval, information management, citation and bibliography formats


 • คำอธิบายรายวิชา:
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ บุคคลกับพฤติกรรมการทำงาน กลุ่มและพฤติกรรมกลุ่ม องค์การและพฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำ แรงจูงใจในการทำงาน ขวัญและความพึงพอใจในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง

  Course Description:
  Introduction of Organizational Psychology, Personnel and Work Behavior, Group and Group Behavior, Organization and Organization Behavior, Leadership, Motive for Working, Morale and Satisfaction at Work, and Conflict Management.

 • คำอธิบายรายวิชา:
  ความหมายและความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา, อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์, พัฒนาการของมนุษย์, พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์, การรับสัมผัสและการรับรู้, การเรียนรู้, แรงจูงใจและอารมณ์, เชาวน์ปัญญา, บุคลิกภาพและการปรับตัว, สุขภาพจิต, พฤติกรรมผิดปกติ, และพฤติกรรมทางสังคม

  Course Description:
  Definition and Origin of Psychology, Genetic and Environmental Factors, Human Development, Basis of human physiology, Sensation and Perception, Learning, Motive and Emotion, Intelligence, Personality and Adjustment, Mental Health, Abnormal Behavior, Social Behavior.


 • คำอธิบายรายวิชา

  การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตนการกำกับตนเองการพัฒนาทักษะสู่ความสำเร็จ : การเรียนและชีวิต การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSelf-perception and Self-efficacy; self-control; skill development for success: development of information technology and communication skills

 • คำอธิบายรายวิชา

         สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า แหล่งสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ การเข้าถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารนิเทศ การรวบรวมบรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ

       Information and Education Information Sources, Services and Information Resources,Information Retrieval, Information Evaluation, Analysis, Synthesis, Form of Bibliography and Academic Report Writing

 • ชื่อวิชา:

  วิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ

  รหัสวิชา:

  01210001

  หน่วยกิต:

  3 (3-0-6)

  คำอธิบายรายวิชา

  สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า แหล่งสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ การเข้าถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารนิเทศ การรวบรวมบรรณานุกรม และการเขียนรายงานทางวิชาการ

  Information and Education Information Sources, Services and Information Evaluation, Analysis, Synthesis, Form of Bibliography and Academic Report Writing


 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมายและความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาการมนุษย์พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์การรับสัมผัสการรับรู้ การเรียนรู้แรงจูงใจและอารมณ์ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพการปรับตัว สุขภาพจิตพฤติกรรมผิดปกติพฤติกรรมทางสังคม

  Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human development,basic human physiology, sensation ,perception,learning, motivation and emotion,intelligence,personality ,adjustment,mental health, abnormalbehavior,socialbehavior

 • คำอธิบายรายวิชา : ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว หการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผูู้นำและผู้ตามที่ดี Course Description: Concepts and importance of personality development,psychological theories of personality development and personality Assessment , mental health and adjustment, Personality development in clothing, creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, Leadership and followership

 • หลักการสืบค้น เทคนิคการสืบค้น การสืบค้นฐานข้อมูล