ประเภทย่อย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

  • ศึกษา UML การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Access, SQL (Structured Query Language) การออกแบบและบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ เพื่อให้สอดคล้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน