• ศึกษาความหมาย หลักการ และทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อมัลติมีเดีย การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียทั้งบนระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์อิสระ

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครือข่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์แนะนําให้รู้จักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลและอนาลอก การเข้ารหัสข้อมูลและการเปลี่ยนรูป ข้อมูล รวมทั้งมาตรฐานต่างๆเทคโนโลยีในการจัดทําเครือข่ายข้อมูลร่วมสมัยและเทคนิคยุคใหม่ เทคนิคของ LAN และ WAN มาตรฐานระบบเปิด รายละเอียดและตัวอย่างของการประยุกต์เทคนิคการสื่อสารข้อมูลในชั้นต่างๆของระบบ OSI ซึ่งรวมถึงการบีบอัดและการเข้ารหัสข้อมูล เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายโดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงโปรโตคอลของเกตท์เวย์และเร้าติ้งและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในเครือข่ายสื่อสารข้อมูลทางการค้า นักศึกษาจะได้รับความรู้ถึงขั้นออกแบบเครือข่ายข้อมูลสําหรับองค์กร ได้รู้จักเลือกอุปกรณ์สําหรับเครือข่ายที่เหมาะสม มีความรู้ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายความเร็วสูงรวมทั้งเทคนิคการเดินสายเคเบิล สื่อสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง


 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ชนิดของระบบปฏิบัติการของ คอมพิวเตอร์ การแบ่งปันทรัพยากรความเข้าใจเกี่ยวกับเจตะสิก การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจำการจัดการอุปกรณ์ การแบ่งความจำและชุดคำสั่งเป็นส่วนและเป็นหน้า หน่วยความจำเสมือนขั้นตอนการจัดตารางการประเมินผลการทำงาน ปัญหาการติดตาย การป้องกันแหล่งทรัพยากรความมั่นคงและความปลอดภัยของทรัพยากร การศึกษาตัวอย่างเป็นรายๆ

  Mid Term 30

  Final 30

  Homework 10

  Lab 20

  Time 10


 • เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลคำการสร้างตารางงานและการนำเสนองานการสืบค้นสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานตามสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดคลาสและชนิดข้อมูล การกำหนดทับการกระทำเดิม การถ่ายทอดคุณลักษณะของคลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ประโยชน์ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • ศึกษาและปฏิบัติการใช้แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การบ่งชี้หน่วยวัตถุ พฤติกรรมของวัตถุเชิงแนวคิด โครงสร้างและความสัมพันธ์ของวัตถุเชิงแนวคิด การออกแบบชุดคำสั่งเชิงวัตถุ การออกแบบส่วนประกอบ ขอบเขตของปัญหา ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ การจัดการภารกิจ การจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่มีรูปแบบเชิงวัตถุ
 • ศึกษาการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร วัตถุประสงค์โครงสร้างของการจัดองค์กรและการจัดการ การแทนและการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง ระบบข่าวสาร และทฤษฎีในการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินผลระบบ
 • ศึกษาแนวคิดเรื่องวัตถุ การนิยามวัตถุและรูปแบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้วิธีการเชิงวัตถุ การสร้างข้อกำหนดของระบบงาน การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงวัตถุ กระบวนการ OOA/OOD แบบต่างๆ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ส่วนขยายของภาษาที่ใช้ในการจัดการ การติดต่อเชิงวัตถุกับผู้ใช้

 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุการออกแบบขั้นตอนวิธี และผังงานองค์ประกอบและโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล รูปแบบคำสั่งต่างๆ และฟังก์ชันเบื้องต้น การคำนวณและเปรียบเทียบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมย่อย และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้านตามสาขางานที่เกี่ยวข้อง

  Principles and procedure of object-oriented programming, algorithms and flowchart design, components and structures of computer languages, data types, instruction formats and basic functions, calculation and comparison, structural computer programming, sub-program and application program for specific works in related fields


 • คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีเซต เทคนิคการนับ การใช้เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์
  การพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและการนำไปใช้ในรูปของต้นไม้ และเครื่องจักรที่มีสถานะจำกัด

  Discrete structure, set theory, counting techniques, using the mathematical reasons, proof, relation, function, boolean algebra, graph and tree application and infinite state machine

 • ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ การวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบ แผนภูมิการไหลข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ด้วยโมเดลแบบต่างๆ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟท์แวร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทำเอกสาร และการบริหารระบบสารสนเทศ