ประเภทย่อย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคนิคศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ครุศาสตร์อุตสาหการ
การบริหารการศึกษา