ประเภทย่อย
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาสถิติประยุกต์
ชีววิทยา
ภาควิชาเคมี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์