• แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจูงใจผู้เรียน การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในทุกระดับ บุคลิกภาพ อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว เชาวน์ปัญญา และความถนัดตามธรรมชาติ จิตวิทยาการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จิตวิทยาการแนะแนว การจัดบริการแนะแนว การฝึกทักษะการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งการนำ ความรู้ทางจิตวิทยาไปปรับใช้เพื่อความเข้าใจผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น