• ความหมายและประเภทของศิลปะ พัฒนาการทางศิลปะ พื้นฐานการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงาน การทดลองสอนศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความคิด จินตนาการ ความคิดเชิงเหตุผล พัฒนาการทางร่างกาย ภาษา สังคมอารมณ์และจิตใจของเด็ก
    Meaning and types of arts, arts development, young children's basic expression of arts, concepts and art work creation processes, analysis and evaluation of work, teaching practices of arts for enhancing the development of young children's ideas, imagination, logical thinking, language and emotion, as well as their physical, social and psychological development
  • ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ การออกแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดกิจกรรม
  • ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาท ของผู้บริหารครูและผู้ปกครอง ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และแนวทางในการแก้ไข


  • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

    การจัดกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนโดยใช้วิธี เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเล่น การใช้สื่อ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

    และคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ