• ศึกษาความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใยสิ่งทอ คิดค้นการสร้างพื้นผิว (Texture) บนสิ่งทอแบบใหม่ๆ เน้นการ ออกแบบโครงสร้างและลวดลายสิ่งทอด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในขั้นตอนการออกแบบลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม สินค้าแฟชั่นได้อย่างสูง เพื่อส่งเสริม วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย

    Textile Design

    Identify origin and nature textile fibers, Create and develop new texture, Drawing textiles pattern and structure with creative thinking to effectively apply in occupation, add value to apparel and fashion product permit to Thailand fashion manufacture industry