ประเภทย่อย
ผศ.ดร.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
ผศ.ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
ผศ.ดร.พรพิมล ฮาตระวัง
ผศ.อารี ทองฤทธิ์
ผศ.วิฑูร ตั้งพงษ์
ดร.ธวัชชัย ใจศิริ
อ.รสสุคนธ์ สงคง
อ.เยาวเรศ เกตุแก้ว
อ.กุมุท พุทธานุ
อ.สุอาสาฬห สุวรรณเทพ
อ.เบญจพร มีพร้อม
อ.มนต์ชาตรี เกตุมุณี
อ.ชนกนาถ จีนศรี
อ.ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน
อ.พิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล
อ.ประภาพร เล็กดำรงค์ศักดิ์
อ.ปัญฑริการ์ สายเงิน
อ.นฤมล พึ่งแก้ว
อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต
อ.กัญญาเลข ฟูตระกูล
อ.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์
อ.วันเพ็ญ ภุมรินทร์