ประเภทย่อย
สาขาประมง
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาการผลิตพืช
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร