• หลักและวิธีการวางแผนงานผลิต การกำหนดวัตถุประสงค์ ลำดับขั้นตอนการผลิตกลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์ และวิธีการกำหนดงบประมาณเพื่อการผลิต การกำหนดปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิต เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น


  • หลักการแพร่ภาพและกระจายเสียง ต้นกำเนิด พัฒนาการ ประสิทธิภาพ อิทธิพล และบทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  • ศึกษาปัจจัยในตัวผู้รับสาร ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพการรับรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการเรียนรู้ของผู้รับสาร ปัจจัยภายนอกทางด้านกลุ่มสังคม ครอบครัว รวมทั้งวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกรับสาร และกระบวนการตัดสินใจของผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ