• ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งใกล้ตัว เพื่อนำมาปรับให้เป็นสื่อเพื่อใช้ให้เข้ากับงานทางด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และการจดจำให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  • วิวัฒนาการ หลักการ ความหมาย ของงานกราฟิกเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์ในรูปแบบต่างๆกระบวนในการสร้างแนวความคิดและการออกแบบลักษณะงานที่มีผลทางสายตา ความรู้สึก อารมณ์ ความสัมพันธ์กับการสื่อสาร การประยุกต์ใช่กับเครื่องมือ โปรแกรม วัสดุ และการฝึกปฏิบัติงานด้าน การออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการผลิตสื่อทุกชนิด
  • ศึกษากระบวนการในการวางแผน การบริหาร แผนการรณรงค์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสำรวจ วิเคราะห์และประเมินผล การกำหนองค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด ฝึกทักษะปฏิบัติ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา ประเมินคุณค่าโอกาสทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายในเงื่อนไขต่างๆ

  • ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติ คุณค่า ความสำคัญของข่าว ความรับผิดชอบ จริยธรรมของผู้สื่อข่าว การประเมินคุณค่าของแหล่งข่าว เทคนิคการสืบค้นและรวยรวมข้อมูล การจัดเตรียมต้นฉบับข่าว ฝึกการเขียนข่าวและรายงานข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสมัยใหม่