• -

  เป็นรายวิชาเขียนบทสำหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทโมชั่นกราฟิก แอนิเมชั่น 2 มิติ ภาพยนตร์สั้น และการเขียนสตอรี่บอร์ด
 • หลักพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่น การสร้างงานแอนนิเมชั่น เทคนิคพื้นฐาน และความสวยงามของภาพเคลื่อนไหวจากกรณีศึกษาในหลากหลายวิธี การผลิตภาพเคลื่อนไหวรอบเดียวเป็นลักษณะภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคต่างๆ
 • การออกแบบแอพพลิเคชั่น ระบบปฎิบัติการในอุปกรณ์พกพา หลักพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การเผยแพร่ผลงานทางอุปกรณ์พกพา
 • องค์ประกอบของสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการสร้าง ประมวลผล จัดเก็บ นำเสนอ และเผยแพร่สื่อ ข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารมวลชน​
 • ทฤษฎีดนตรี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างทำนองเพลง เทคนิคการตัดต่อเพลง การใช้เทคนิคพิเศษทางเสียงเพื่อใช้ในสื่อรูปแบบต่างๆ 
  Music theory, computer program for melody, song editing technique, audio special techniques use for various media
 • กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Online Advertising, Online Public Relation เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการต่างๆ เช่น การโปรโมทเว็บไซต์ การโหวต การเล่นเกม เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ และฝึกทักษะการผลิตสื่อบนเว็บไซต์มา 1 ชิ้นงาน
 • หลักการและวิวัฒนาการของแอนิเมชั่น วิธีการสร้างการเคลื่อนไหวให้มีลักษณะสมจริง และเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และหลักสรีระศาสตร์ ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่หลากหลาย Principles and evolution of animation, the process to create smoothly and reality movement for animation on the physiology theory and study process to create animation with variety technic
 • หลักและวิธีการวางแผนงานผลิต การกำหนดวัตถุประสงค์ ลำดับขั้นตอนการผลิต กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์และวิธีการกำหนดงบประมาณเพื่อการผลิต การกำหนดปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการผลิต เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น Principles and methods of pre-planning, objective specifying, production procedure, target groups, criteria and methods of production budget allocation, specification of production factors and components such as materials, equipment, sites, etc
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฎิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการผลิตเสียง การออกแบบเสียง การสร้างเสียง เทคนิคที่สูงขึ้นของการประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อ การใช้เครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับอารมณ์ของสื่อ เทคนิคการประพันธ์เพลงโดยการเปลี่ยนคีย์เพลง การเชื่อมแนวเพลงที่แตกต่างเข้าเป็นเพลงเดียวกัน สามารถพัฒนาเสียงเพื่องานสื่อประสมที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมยิ่งขึ้น
 • small cover
  ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติการแสดงออกและอารมณ์ในศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียงเพื่อนำไปใช้ในสื่อให้อย่างเหมาะสม

 • coversmall2
  ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติและปัจจัยที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตสื่อเสียง อุปกรณ์และซอฟแวร์ในกระบวนการบันทึกเสียง การแซมปลิ้ง ทฤษฎีดนตรีที่จำเป็นในการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อการบันทึกเสียง และการสร้างเสียงประเภทต่างๆ การปรับปรุงแก้ไขเสียงที่ได้จากการบันทึกและการสร้าง และการผสมเสียง

 • องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระบบงาน แนวคิดทางระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประยุกต์สื่อสารมวลชน กับงานด้านเทคโนโลยี ข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศึกษา UML การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Access, SQL (Structured Query Language) การออกแบบและบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ เพื่อให้สอดคล้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน

 • ศึกษาความรู้เบื้องต้น และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เว็บไซต์โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การทำ Hypermedia สำหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียง ตัวหนังสือ และคำพูด โดยเก็บงานไว้ในรูปของ CD-Rom, Video Disc หรือสื่ออื่นๆ

 • ศึกษาความหมาย หลักการ พัฒนาการของเทคโนโลยีมัลติมีเดียกระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้องค์ประกอบของมัลติมีเดียธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นงานมัลติมีเดีย การออกแบบ และพัฒนามัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านมัลติมีเดีย
 • หลักพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่น การสร้างงานแอนนิเมชั่น เทคนิคพื้นฐาน และความสวยงามของภาพเคลื่อนไหวจากกรณีศึกษาในหลากหลายวิธี การผลิตภาพเคลื่อนไหวกรอบเดียวเป็นลักษณะภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคต่างๆ
 • แนวคิดในการออกแบบ การร่างภาพ ตัวละคร สำหรับงานภาพนิ่ง และงานภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การสร้างคาแรกเตอร์ชิท การสร้างลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครในมุมมองที่แตกต่างกัน การวาดภาพ ออกแบบ ท่าทางตัวละคร ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างจากตัวละครจริงเพื่อพัฒนาให้สามารถผลิตตัวละครสำหรับภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 • ศึกษาขั้นตอนการเขียนบทตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดจนกระทั่งออกมาเป็นเรื่องราวอย่างมีลำดับขั้นตอน   การเขียนเพื่อการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป การเขียนเพื่อให้เห็นและ ได้ยิน ฝึกปฏิบัติการเขียนบทเพื่อมัลติมีเดีย 

 • องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระบบงาน แนวคิดทางระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประยุกต์สื่อสารมวลชน กับงานด้านเทคโนโลยี ข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศึกษา UML การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Access, SQL (Structured Query Language) การออกแบบและบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ เพื่อให้สอดคล้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน

 • ศึกษาความหมายและความสำคัญ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และตัวกลางที่ใช้ การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลในวิทยาการสารสนเทศ ประสิทธิภาพและการควบคุมประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล ระบบบริหารงานยูนิกส์ และวินโดว์เอ็นที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน