ประเภทย่อย
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
ดร.ศราวุธ ใจเย็น
ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
อ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
ผศ.กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์
อ.ณัฐรดา สถาวร
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
ดร.เดี่ยว อภัยราช
ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
ดร.อำพล ใจรักษ์