• แนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์ บิทและชนิดของข้อมูล การดำเนินการบิท โครงสร้างของตรรกดิจิทัล รูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติโดยการเขียน ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลีและแอสแซมเบลอร์ เทคนิคของการกำหนดตำแหน่งแมคโครและแมคโครแอสแซมเบลอร์ โหลดเดอร์และการแก้ไข การเชื่อมโยง การโปรแกรมย่อย การเวียนบังเกิด และการจัดสรรสแตคของหน่วยความจำ


 • ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลที่เน้นหัวข้อดังต่อไปนี้: โครงสร้างข้อมูล ชนิดของ ข้อมูล ขั้นตอนวิธี แบบเวียนเกิด การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล และกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเทคนิคการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางโปรแกรม การนำเสนอแนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่เชื่อมโยงทฤษฎีและการใช้งานจริงเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งาน เข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินประสิทธิภาพด้านต่างๆ ในการใช้งาน


 • นำเสนอภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโฦนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ระบบประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ เข้าใจปัจจัยในการเลือกโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติแบบฟังก์ชั่นและไม่เป็นฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ ความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน การสำรองและการกู้คืน เข้าใจเทคโนโลยีของ ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเก็บข้อมูล ระบบเสมือน และอุปกรณ์ติดต่อกับผู้ใช้ สามารถเลือกสรรโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการบริหารและการบำรุงรักษาระบบได้อย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติการเขียนคำสั่งภาษาเอสคิวแอล คำสั่งสำหรับการเลือกใช้ข้อมูล การเขียนนิพิจน์ การเรียงลำดับ การคัดเลือกข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล คำสั่งเรียกใช้ข้อมูลย่อย คำสั่งการปรับเปลี่ยนข้อมูล การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างข้อจำกัด การสร้างวิว การกำหนดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ การใช้ตัวแปร คำสั่งประมวลผล การโต้ตอบกับแม่ข่ายและการใช้คำสั่งควบคุม โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่นิยมในปัจจุบัน

 • วิวัฒนาการเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการศึกษา

  Evolution of mobile devices, process of applications development on mobile devices, development tools, developing applications for use in the educational
 • หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น จาวา, ซี เป็นต้น ฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งเช่น จาวา หรือ ซี การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม และการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม

 • Discrete Mathematics for Information Technology ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การอุปนัยและการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์และไดกราฟ การจัดทำความสัมพันธ์ แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิซ พีชคณิตบูลี แบบจำกัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ต้นไม้และภาษา ต้นไม้ที่มีป้ายตัวแทนของไวยกรณ์พิเศษและภาษา การค้นแบบต้นไม้ ต้นไม้ไม่ระบุทิศทาง การดำเนินการทวิภาค เซมิกรุป กลไกของสถานะจำกัดและภาษา

 • ศึกษาและปฎิบัติเกี๋ยวกับ วงจรดิจทัลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเลขฐาน และรหัสแบบต่างๆ

  พีชคณิตบูลีน แผนภาพของคาร์นอ วงจรคอมบิเนชั่นฟลิบ-ฟลอม วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส โปรแกรมควบคุมระบบงานและโปรแกรมประยุกตื มโนภาพของอินเตอร์เฟสซิ่ง แฮดด์เชคกิ้งโปรแกรมขัดจังหวะการอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานการสื่อสารต่างๆ การอินเตอร์เฟสกับระบบ AID,DIA

 • กายวิภาคของเว็บไซต์ เว็บบราวเซอร์ เทคโนโลยีและภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์ เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์การวิเคราะห์และวางแผนเว็บไซต์ การออกแบบเว็บเพจ การจัดเตรียมเนื้อหา การสร้างภาพนิ่ง การสร้างโปรแกรมเว็บเพจ การจัดรูปแบบข้อความ กราฟิกและมัลติมีเดียองค์ประกอบเชิงปฏิสัมพันธ์ การทดสอบและการอัพโหลด การใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิ เอชทีเอ็มแอล, เอ็กซ์เอ็มแอล, จาวาสคริปต์ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น ๆ
  Website anatomical site, web browser, technology and languages in the website development, the tools for website design and creating analysis and planning of website,webpage design,context preparation,slide creating, webpage programming, formatting text, graphics and multimedia, interactions component, testing and uploading, using of the tools and language program for website development HTML, XML JavaScript and other sortware

 • นำเสนอพื้นฐานสำคัญเช่น ฮาดูปและเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแมพรีดิวซ์ การพัฒนาแมพรีดิวซ์ โมเดลการโปรแกรมแมพรีดิวซ์ การสร้างรูปแบบของอินพุต/เอาต์พุตในงานแมพรีดิวซ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การกระจายข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล วิธีการต่างๆ ในการใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์ในหลายสภาวะแวดล้อม การนำเสนอด้วยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อนาคตของข้อมูลขนาดใหญ่

  Introduce the fundamental platforms, such as Hadoop, and other tools for linked big data processing; map reduce architecture, developing map reduce, map reduce programming model, creating input and output formats in map reduce jobs; several data storage methods and how to upload, distribute, and process them, different ways of handling analytics algorithms on different environments, visualization issues on big data analytics, the future challenges of big data

 • ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ เซ็ต ลำดับและอนุกรม เมตริกซ์ พื้นฐานการนับ เทคนิคการพิสูจน์ ฟังก์ชันก่อกำเนิด เครื่องจักรแบบจำกัด
  Function and relations, sets, sequences and series , matrix, basics counting, proof techniques, generating function, finite machine