• ประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ หลักธรรมมานามัยและการวิเคราะห์สุขภาพด้วยธาตุเจ้าเรือน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักการ แนวคิด และ สาระสำคัญของคัมภีร์สรรพคุณ การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยจากข้อมูลการซักประวัติและ ตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุของโรคหรือสมุฎฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการให้คำแนะนำ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ตามหลักการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 • หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของ คัมภีร์ทิพย์มาลา คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ คัมภีร์วิถี กุฏฐโรค คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระ วิเชียร คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา คัมภีร์กษัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ตาม หลักการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 • หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของ คัมภีร์ปฐมจินดา คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์วรโยคสาร คัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา โดยการวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ตามหลักการแพทย์แผนไทยร่วมกับ การแพทย์แผนปัจจุบัน
 • ประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญของคัมภีร์ เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ หลักธรรมมานามัยและการวิเคราะห์สุขภาพด้วยธาตุเจ้าเรือน
 • การประเมินการใช้ยาสมุนไพร (Herbal Drugs Use Evaluation)
  รหัสวิชา 11-117-405  หน่วยกิต3(3-0-6)

  การประเมินการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค โดยเน้นความสมเหตุสมผลทางวิชาการในการสั่งใช้ยาสมุนไพรทั้งด้านชนิดและปริมาณ ข้อบ่งใช้ ขนาดยา และความถี่ในการใช้ยา คุณค่าที่ดีของพฤกษเภสัชภัณฑ์ แนวโน้มในการใช้ยาทั้งด้านปริมาณและมูลค่ายา การวัดและการประเมินผลการรักษาในประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา พิษและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตลอดจนวิธีการใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลในการรักษามากที่สุดและเกิดพิษน้อยที่สุด

  Evaluation of herbal drugs use with respect to therapeutic values, indication, dosage regimen,; assessing phytopharmaceutical drug utilization in terms of amount and cost;  measuring and evaluating efficacy and safety of herbal drug treatment.
 • หลักการสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไปโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาภาวะผิดปกติทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยาและธนาคารเลือด การสืบค้นทางรังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค
 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

  Medical important pathogenic bacteria, virus and fungi on their morphology, pathogenicity, epidemiology, classification, identification, prevention and control growth inhibition of microorganism, human immune system, immune response from being infected by microorganisms, hypersensitivity, autoimmunity, immunodeficiency disorders and immunology of cancer, medical importance and common in Thailand protozoa, helminthes, arthropod and medical entomology on their morphology, life cycle, epidemiology, prevention and control
 • พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนของเหลว Fundamental of anatomy and physiology in human body systems including integumentary system, skeletal system, muscular system, respiratory system and circulatory system
 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต เพศศึกาา ความต้องการทางด้านสุขภาพของบุคคลตามวัย การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และภาวะเจ็บป่วย หลักการออกกำลังกายทีถูกต้องตามวัย การประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
  Basic concepts of physical and mental health, sex education, health care according to ages, basic health care for risk situations and illness conditions, principles of exercises for different ages, application of Thai traditional medicine in health care.

 • รหัสวิชา.03-086-301 ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(2-0-4) Applied Thai Traditional Medicine for Midwifery

  ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์การวินิจฉัยการตั้งครรภ์การดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการตั้งครรภ์กลไกการคลอดหลักและวิธีการทำคลอดในรายปกติหลักการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดด้วยวิธีการผสมผสานหลักการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยหลักการดูแลทารกแรกคลอดและการวางแผนครอบครัวการดูแลหลังคลอดโดยหลักการแพทย์แผนไทยรวมทั้งความผิดปกติต่างๆที่พบในสตรีเพศการดูแลสุขภาพวัยทองการใช้หลักการแพทย์แผนไทยในสูตินรีเวช

 • หลักการพยาบาลพื้นฐาน การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล วิธีให้ยา การพยาบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลร่างกายจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว
 • ประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ หลักการแนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฎบานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์โยคสาร หลักธรรมมานามัย และการวิเคราะห์สุขภาพด้วยธาตุเจ้าเรือน
  History of Thai traditional medicine, medical ethics, principles, concepts and essentials of the following scriptures : Vejasuksa,Samuthanwinijchai, Rokenitharn, Dhatuwipnk, Dhatuviwom, Worayokasarn, Dhammanamai and analysis of health element
 • โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ คุณสมบัติทั่วไป ปฏิกริยาทางเคมีอินทรียฺ์ การใช้ประโยชน์ของสารอินทรีย์
  Molecular structure and classification of organic compounds, general properties, reaction of organic compounds and their applications
 • วิวัฒนาการงานเภสัชกรรมแผนไทย จรรยาเภสัช หลักเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานHistorical review of traditional pharmacy in Thailand, pharmaceutical ethic, principles of medicine substances, Medical properties, medical substances grouping and herbal medicine in national public health.
 • ศึกษาเกี่ยวกับสารสำคัญในพืชสมุนไพร การสกัดและตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย พืชพิษ และการแก้ไขพิษเบื้องต้น
 • คำอธิบายรายวิชา ประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์เวชศึกษา พระคัมภีร์การแพทย์แผนไทยทุกพระคัมภีร์ และการวิเคราะห์สุขภาพด้วยธาตุเจ้าเรือน
 • หลักการแนวคิดและสาระสำคัญของคัมภีร์ทิพย์มาลา คัมภีร์ไพจิตรมหาวงค์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา คัมภีร์สพรรคุณ การวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
  Principles, concepts and the essentials of the following scriptures: Tipmala, Paichitmahawong, Withikuttaroke, Dhatubunchob, Atisan, Utonroke, Chavadan, Munchusarawichian, Mujchapakantika Suppakuny and diagnosis with Thai traditional in conjunction with Modern medicine