• ความสำคัญและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืช ลักษณะของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช การดัดแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช ความต้องการน้ำของพืช การจัดการน้ำให้เหมาะสมเพื่อการผลิตพืช
  • ธรรมชาติและการกำเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน ปฏิกิริยาของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ มลภาวะทางดินและสิ่งแวดล้อม
    Soil genesis, physical, chemical and biological properties of soil, soil reaction, plant nutrients, fertilizer usage in crop production, organic and inorganic soil conditioner, soil and water conservationsoil pollution andenvironment

  • คำอธิบายรายวิชา ภูมิอากาศกับพืช ดินและปุ๋ย การจัดการน้ำ และการเขตกรรม ระบบการปลูกพืช ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญและการพัฒนาการเกษตร สรีรวิทยาการผลิตพืช พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การ เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ กฎเกณฑ์ควบคุมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตพืช

  • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดและพันธุ์ปลูก ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ชนิดและพันธุ์ปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการผลิต กลยุทธ์การผลิต ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อการส่งออกทั้งในและนอกฤดูการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

  • คำจำกัดความ การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การคำนวณความเข้มข้นและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช