• ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการประมาณราคางานภูมิทัศน์ ข้อกำหนดการ ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ การประมาณราคางานปรับพื้นที่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานพืชพรรณ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ การคำนวณค่าดำเนินงาน กำไร ภาษี และการจัดทำ เอกสารเสนอราคา
 • ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมทางภูมิทัศน์ ลักษณะของนวัตกรรมด้านต่าง ๆ การเลือกใช้นวัตกรรมทางภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และประเมินความคุ้มค่าของการใช้นวัตกรรม
 • หลักการ องค์ประกอบของงานศิลปะ และการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เพื่อการนำไปใช้ประกอบงานภูมิทัศน์

 • ข้อมูลพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแนวคิดในการออกแบบเพื่อกำหนดแนวทางในการออกแบบ ประเภทของแนวคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิด เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อทำผังตารางแผนภาพประกอบโครงการทางภูมิทัศน์

  Data base and the particularities of the concept design to fix the schematic design, kinds of the concept design, the analysis of detail concept in order to make a table, plan, and diagram of the project detail

 • พื้นฐานความรู้ด้านปฐพี การศึกษาและวิเคราะห์ ด้านปฐพีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ ได้แก่ คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ ธรรมชาติของดินด้านวิศวกรรมพื้นฐาน ความอุดมสมบูรณ์ การชะล้างผิวและการปรับปรุงฟื้นฟูและป้องกัน การวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาด้านปริมาตร และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์
 • แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเกษตร การวิเคราะห์ การจัดการระบบฐานข้อมูลทาง การเกษตร การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 • ศึกษาลักษณะทั่วไปของงานวิจัย วิธีวิจัย และการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสม และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อการนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์

 • ศึกษาความสำคัญของสวนสาธารณะต่อชุมชน พฤติกรรมของผู้ใช้สวนสาธารณะ วิเคราะห์องค์ประกอบของสวนสาธารณะ ตลอดจนการวางแผนออกแบบสวนสาธารณะ การบำรุงรักษา(ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโอกาสที่เหมาะสม)


 • ปัจจัยในการเลือกใช้พืชพรรณ การเลือกใช้โดยพิจารณาจากลักษณะของพืชเพื่อนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์ การปลูก การขนส่ง และการจำหน่ายวัสดุพืชพรรณ

 • ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบเคหะสถานภูมิทัศน์ การจัดการในรายละเอียดแบบก่อสร้าง และการประมาณราคางานภูมิทัศน์เคหะสถาน

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ เช่น การก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และวัสดุพืชพรรณ

 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของงานก่อสร้างภูมิทัศน์เคหะสถาน การศึกษารูปแบบการก่อสร้าง การวางแผนการก่อสร้าง การปรับพื้นที่การทำงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง การปลูกพืชพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและส่งมอบงาน  

 • ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กร การตลาดการจัดซื้อ การจัดจำหน่าย การบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง


 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตและประโยชน์ของการดูแลรักษาภูมิทัศน์ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสนามหญ้า การดูแลรักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง การบริหารธุรกิจดูแลรักษาภูมิทัศน์

 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของวัสดุพืชพรรณ การจำแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์การจำแนกวัสดุพืชพรรณที่นิยมใช้ในงานภูมิทัศน์การจำแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต การจำแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาและการจำหน่ายพืชพรรณชนิดต่างๆ
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการชลประทานในงานภูมิทัศน์ แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ หลักชลศาสตร์ การให้น้ำ การระบายน้ำ การติดตั้งระบบให้น้ำและระบายน้ำ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่าย