• ประวัติของการประมง แหล่งทำการประมง เครื่องมือทำการประมง การผลิตสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง และการตลาดสัตว์น้ำ

  History of fisheries, fisheries production sources, fishing gears, fishery production, fishery products, fishery industries and fishery marketing

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงปลาแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบเข้ม เหนือเข้ม ลักษณะการเลี้ยงปลาแบบต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อ ในกระชัง แหล่งนำไหล ในนา การผลิตอาหารและปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยง การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิต การตรวจสอบและควบคุมโรคปลา
 • คุณภาพน้ำทางการประมง คุณสมบัติของน้ำด้านต่าง ๆ การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพน้ำ มลพิษทางน้ำ การแก้ปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของปลาสวยงาม ความรู้เบื้องต้นของการเลี้ยงปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆ อาหารปลาสวยงาม ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โรคปลาสวยงามและวิธีการป้องกัน พรรณไม้น้ำที่ใช้จัดตู้ปลาสวยงาม

 • ลักษณะคุณภาพที่พบในปลาที่ควบคุมโดยสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพ ปฏิกิริยาร่วมของยีน การกำหนดเพศ การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ องค์ประกอบความแปรปรวนเนื่องจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การประเมินค่าพันธุกรรม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การเหนี่ยวนำให้เพิ่มชุดโครโมโซมในปลา การทำไวโนเจเนซิส ปัญหาในการปรับปรุงพันธุ์
  Qualitative phenotype controlled by genetic substance, qualitative phenotype transformation, gene co-reaction,sex determination, quantitative phenotype of variance components caused by genetics and environments, genetic rate assessment, selection and breeding, inducing of chromosome numbers, gynogenesis, problems of fish breeding
 • ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างแบบต่าง ๆ ของลำตัวปลา ครีบ เกล็ด ปาก และตา รวมถึงส่วนต่างๆ ภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งปกคลุมและโครงร่าง ศึกษาระบบหายใจ การกินและย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งลักษณะที่บ่งบอกเพศ ระบบประสาท รู้จักอนุกรมวิธานของปลา ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม


 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง หลักการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square, Factorial และ Split-plot การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การเขียนโครงร่าง และรายงานผลการวิจัย

 • การฝึกประสบการณ์ทำงานกับฟาร์มธุรกิจ และฝึกการใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก 1 ภาคการศึกษาปกติ

  Full-time work for 1 semester in fisheries at a state or private organization,approved by departmental authority

 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของแพลงก์ตอน การศึกษาแพลงก์ตอน การจัดหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และประโยชน์ของแพลงก์ตอน


 • สารอาหารที่จำเป็นต่อสัตว์น้ำ ความต้องการอาหารของสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์จากอาหารของสัตว์น้ำ เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ การสร้างสูตรอาการ การคัดเลือกวัตถุดิบ รวมทั้งการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารสัตว์น้ำ