Chemistry Online Classroom

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ของภาควิชาเคมี
คลิ๊กที่รายชื่อของอาจารย์เพื่อเข้าสู่บทเรียนของแต่ละท่าน
ประเภทย่อย
ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
อาจารย์ปรีชา มันสลาย
ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
ดร.วณิภา นาคลดา
ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ
ผศ.ดำรงค์ คงสวัสดิ์
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา
อาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย
อาจารย์สุมนา ปานสมุทร
ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา
อาจารย์นรพร กลั่นประชา
ดร.อิสระ ขันติแก้ว
xxxx-อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี
อาจารย์เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
อาจารย์ชัชรินทร์ ดวงแก้ว
อาจารย์อรรถพร ศิริเมธากุล
อาจารย์ปรียา นาคเงินทอง
อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ดร.กนกอร เวชกรณ์
ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ