• สิ่งมีชีวิต กลไกสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์

 • การคัดเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้า การอ่านผลงานตีพิมพ์และรายงานทาง วิทยาศาสตร์ การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยด้านชีววิทยาที่ทันสมัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษ สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources and conservation, environmental pollutants and environmental management
 • ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของธาตุ ปัจจัยจำกัด นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากรและระดับชุมชน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ำและภาคพื้นทวีป ชีววิทยาการอนุรักษ์ กรณีศึกษาการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

  Definition and scope of ecology, ecosystem, transferring of nutrient and energy, nutrient cycle, limiting factors, ecology in organisms level, population level and community level, relationship of organisms and ecosystem, ecological succession, aquatic and terrestrial ecosystem, biological conservation, case study of conservation of organisms with sustainable environment by biological technique and field trip

 • เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงกับชีววิทยา การดำรงชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่ His Majesty the King’s sufficient economy philosophy, sufficiency economy and biology, living by using the sufficient economy philosophy, effects of sufficient economy on environment, and field trip

 • 09-311-258 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ (Cell Structure and Function)

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต สารชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ การควบคุมวงจรเซลล์ การเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปลสภาพของเซลล์การกำจัดเซลล์ และการสื่อสารระหว่างเซลล์

  Basic concepts of cell structure and function, prokaryotic and eukaryotic cells, biomolecule, structure and function of organelles, cell envelope, regulation of cell cycle, cell proliferation, cell differentiation, cell apoptosis and intercellular communication
 • 09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อสัตว์ การ เจริญเติบโตและโครงสร้างสัตว์ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา เบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุศาสตร์เบื้องต้น

 • บทบาทและความสาคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลชีววิทยาอาหารและผลิตภัณฑ์ หลักการถนอม

  อาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร

  Role and important of microorganisms in food, microbiology of food and product,

  principles of food preservation, foodborne disease, food sanitation

 • Environmental microbiology
 • 09312263 General Microbiology จุลชีววิทยาทั่วไป
  ประวัติ ความสำคัญและหลักทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยาโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ การจัดจำแนกหมวดหมู่ การดำรงชีพและเมแทบอลิซึมการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์และระบบภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์
  History, important and principle of microbiology, morphology, structure of microbial cell, classification, living and metabolism, microbial reproduction and growth, microbial disease and immune system, applied microbiology.
 • พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อสัตว์ การ เจริญเติบโตและโครงสร้างสัตว์ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา เบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุศาสตร์เบื้องต้น
 • สิ่งมีชีวิต กลไกสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อสัตว์และโครงสร้างสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตความหลากหลายและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องต้น พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 • สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 • Organ systems
 • รายวิชา 09315363 สัมมนาทางชีววิทยา (Seminar in Biology)
  Teacher: Dr.SUTTHAWAN SUPHAN

 • หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความน่าจะเป็น พันธุกรรมนอกเหนือ กฎเมนเดล หน้าที่และพฤติกรรมของยีนและโครโมโซม องค์ประกอบของจีโนม ของโปรคาริโอต ยูคาริโอต และพันธุศาสตร์ไวรัส พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้

  Mendelian inheritance and probability, the extension of Mendelian law, function and behavior of genes and chromosomes, genomic organization of prokaryotes, eukaryotes and viral genetics, population genetics, quantitative genetics, genetic engineering and applications

 • คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หลักนิเวศวิทยาและการรักษาสมดุลธรรมชาติในชีวมณฑล การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการกำจัดมลสารที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
 • จุลชีววิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ( Microorganism, Microbe) และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่าง โครงสร้าง การสืบพันธุ์ สรีรวิทยา การจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ (Identification) การแพร่กระจายในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ด้วยกันและระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเคมีและกายภาพในสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์เจริญ