ประเภทย่อย
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
ผศ.สถิตย์ พรรณรุกข์
อ.สุภาพร นนทนำ
ดร.อัญลี ทองกำเหนิด
อ.อิศราภรณ์ เทียมศร
อ.เอกภักดิ์ ตันประยูร
นางสาวกมลทิพย์ รุ่งประเสริฐ
XXอ.กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
xx-อ.จีราวดี พุ่มเจริญ
XXผศ.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
อ.วิยดา คำเอม
อ.พัชรพรรณ ขุมแร่
ดร.ศิรินภา อายุยืน
xx-ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
อ.กนิษฐา ยิ้มนาค