ประเภทย่อย
โครงการศิษย์ขอมาครูจัดให้
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แน่งน้อย ทรงกำพล
ดร.นนธิยา มากะเต
อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
อาจารย์อมราภรณ์ บำเพ็ญดี
อาจารย์กุลประภา ศรีหมุด
อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
อาจารย์โอม สถิตยนาค
อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์มงคล ทาทอง
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา
ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ