• การวางโครงการก่อสร้าง การจัดการองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การวางแผนงานด้วยวิธีวิถีวิกฤต (CPM) การบริหารทรัพยากรภายในโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง (Project Delivery Systems, Project Organization, Site Layout, Project Planning, Modern Construction Technology, Construction Equipment, Critical Path Method (CPM), Resource Management, Progress Measurement, Construction Safety, Quality Systems)
 • Applies ordinary and partial differential equations to engineering problems; Fourier’s series; Laplace transforms; determinants and matrice; vectors; line and surface integrals; Green’s theorem; Stokes’ theorem
 • การออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับองค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องค์อาคารรับแรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อ ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
 • ชนิดของมลสาร และประเภทของแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาในการแพร่กระจาย วิธีการควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ
  วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ กฎหมาย และมาตรฐานการควบคุมมลภาวะทางอากาศ


 • หลักการเคมีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำทิ้งน้ำเสียลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ำและน้ำทิ้ง การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ห้องฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และน้ำเสีย


 • ลักษณะของแรงและความเค้นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน หน่วยความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสา เกณฑ์การวิบัติ

  Forces and stresses; stresses and strains relationship;stresses in beams, shear force and bending moment diagrams; deflection ofbeams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses;failure criterion
 • การวิเคราะโครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีมุมหมุนและระยะโก่ง สมการสามโมเมนต์ การกระจายโมเมนต์ พลังงานความเครียด เส้นอิธิพลของของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกเบื้องต้น


 • การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนโมเมนต์ดัดในคานและโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีคำนวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลน์ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิ วิเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ อินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีสมมติการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง

  Introduction to structural analysis; reactions, shears and moments in statically determinate structures; graphic statics; influence lines of determinate structures; deflections of determinate structures by methods of virtual work, strain energy and Williot-Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation

 • Geotechnical Properties of the Soil (A Brief Review), Consolidation, Loading, Approximate Structural Analysis Techniques, Shallow Foundations, Lateral Earth Pressure, Retaining Structures, Deep Foundations, Slope Stability, Special Considerations in Design and Construction of Foundations
 • Tensile, compressive and shear forces; Axially loaded members; Torsion; Shear force and bending moment diagrams; Stresses in Beams; Deflection of beams; Analysis of stresses and strains; Failure criteria; Buckling of columns
 • Newtonian mechanics & equations of motion for SDOF systems; Free vibration of SDOF systems; Response of SDOF systems to harmonic excitation; Response of SDOF systems to non-periodic excitation; Numerical evaluation of dynamic response of SDOF systems: Response of SDOF systems to periodic excitation: frequency domain; Dynamic response of MDOF systems; Dynamic response of continuous systems
 • ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐาน พฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรง เฉือน
  แรงยึดหน่วง และ พฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ วิธีกำลัง ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกำลัง ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among these forces; design of reinforced concrete structural components by working stress and strength design concepts; design practice


 • วิชาชีพเฉพาะสาขาในหลักสูตรปรีญญาวีศวกรรมศาสตรบัณทิต
  ภาคาการศึกษาที่1 ชั้นปีที่ 4
  1. เข้าใจแนวคิดของการอัดแรงและระบบการอัดแรงในคอนกรีต
  2. รู้คุรสมบัติเชิงวัสดุและการสูยเสียกำลังอัด
  3. เข้าใจการวิเคราะห์และการออกแบบหน้าตัดรับการดัด แรงเแือน การยึดเหนียวการแบกทานและการโก่งตัว
  4. เห็นความสำคัญของการออดแบบคอนกรีตอัดแรงในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรม • Geotechnical properties of soil, Natural soil deposits and soil exploration, Shallow foundations, Mat foundations, Lateral earth pressure and retaining wall, Sheet pile walls, Braced cuts, Pile foundations, Soil improvement, Tunnelling


 • บทนำสู่ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์