ประเภทย่อย
-

  • หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ โดยใช้แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ โดยจะเน้นการประยุกต์ใช้ภาษายูเอ็มแอลเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่ สถาปัตยกรรม อ็อบเจ็ก คลาส คอมโพเนนต์ การจำลองตัวพิมพ์วิธี ความสัมพันธ์ และการใช้แผนภาพและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  • ภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ด้วยภาษาจาวา การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก การเขียนโปรแกรมติดต่อกับไฟล์ การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอินพุตเอาท์พุตต่างๆ การใช้งานเทรด การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่าย และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาจาวาทั้งแบบแอ็ปแพล็ตและแบบแอปพลิเคชัน
  • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและระบบธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพของระบบ ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การสร้างแผนภูมิการไหลของข้อมูล ข้อมูลดิกชันนารี การออกแบบระบบ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ การออกแบบโปรแกรมแปลงภาษา การออกแบบระบบให้คงทนต่อความผิดพลาดและ เครื่องมือที่ช่วยในงานออกแบบซอฟต์แวร์
  • ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ระบบงาน เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบงาน แผนภูมิการวิเคราะห์ระบบงาน พจนานุกรมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ ด้วยโมเดลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบงาน การจัดทำเอกสาร
  • ศึกษาหลักการโปรแกรมระบบ ระบบควบคุม และจัดการ ระบบภาษา ระบบอำนวยความสะดวก โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์ วัน-พาส แอสเซมเบลอร์ ทู-พาส แอสเซมเบลอร์ คอสแอสเซมเบลอร์ โหลดเดอร์ และลิงค์เกอร์ แอบโซลูทโหลดเดอร์ รีโลเคชั่น รีโลเคทเทเบิ้ลโหลดเดอร์ แมคโครโปรเซสเซอร์ จีพีเอ็ม เอดิตเตอร์ เท็กซ์โปรเซสวิ่ง เท็กซ์ฟอร์แมทเตอร์
  • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา ( Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  • หลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดวัตถุ การใช้วัตถุ การซ่อนวัตถุ การกำหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงข่ายของวัตถุโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดต่อกับผู้ใช้ การทำหลายงานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษาและทดลองสร้างโปรแกรม เชิงวัตถุโดยใช้ภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม่ๆ
  • ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ ผลเฉลยสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ผกผัน ได้แก่ ระเบียบวิธีการกำจัดแบบเกาส์ ระเบียบวิธีแบบแยกส่วน ระเบียบวิธีทำซ้ำผลเฉลย สมการไม่เป็นเชิงเส้นได้แก่สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทำซ้ำ การวิเคราะห์การคลาดเคลื่อน การคำนวณค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การแปลงเมตริกซ์ด้วยวิธี กำลัง การประมาณค่าฟังก์ชันและการประมาณค่าภายในช่วง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์ เทคนิคระเบียบวิธีการคำนวณ ได้แก่ ผลการแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง ผลการแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การประมาณค่าสเปคตอลแบบเร็ว การแยกสเปคตอลฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบสุ่ม
  • การคำนวณเลขทศนิยม และการปัดเศษ วิธีการคำนวณซ้ำ วิธีเชิงตัวเลขของระบบสมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีการหารากสมการ แบบตัดครึ่ง แบบนิวตันราฟซันส์ และแบบซีแคนท์ การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นแบบโดยตรง การหาคำตอบของระบบสมการสมการเชิงเส้นแบบวิธีการกำจัดของเกาส์ การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์ การประมาณค่า การประมาณค่าโดยวิธีของนิวตัน การดิเฟอเรนชิเอทเชิงตัวเลข การอินทีเกรทเชิงตัวเลข การหาคำตอบของระบบสมการดิฟเฟอเรนเชียน