• วินิจฉัย แก้ปัญหา ซ่อมบำรุง วางแผนและออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย ตลอดจนสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้
 • พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลสื่อที่ใช้ในการรับ ส่งข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อโปรโตคอล OSI Model โปรโตคอล TCP/IP การแบ่งซับเน็ต เครือข่ายไร้สาย Fundamental of data communication, transmission medium, network devices, introduction to networking, network topology, OSI Model, TCP/IP protocol, sub netting, wireless LAN

 • SDLC

  ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ SDLC การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบระบบงานการพัฒนาระบบงานการทดสอบและแก้ไขการติดตั้งและสนับสนุนระบบงานการประเมินระบบงาน


 • IT
  ศึกษาหลักการทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การศึกษารูปแบบและกระบวนการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ทางการศึกษา

 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

  Database system
  ทฤษฎีพื้นฐาน แนวคิด โครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล เบื้องต้น การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา เช่น ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักการ ทฤษฎีองค์ประกอบ ประเภทของวัตถุกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มข้อมูล ภาพและอุปกรณ์แสดงผล 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบและสร้างภาพกราฟิกทางคอมพิวเตอร์ศึกษา และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก