• พิจารณาองค์กร วางแผน และควบคุมโครงการเพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในการบริหารจัดการขอบเขตของโครงการ ตารางเวลา ทรัพยากร วงจรชีวิตของโครงการ โครงสร้างการแบ่งงาน และ แผนภูมิแกนต์ แผนภาพเครือข่าย เทคนิคการจัดตารางเวลา และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝึกทักษะการนำแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยการทำโครงการเป็นกลุ่ม
 • แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองชนิดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการนำโมเดลชนิดต่าง ๆ มาพัฒนาใช้เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ธุรกิจอัจฉริยะระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบการจัดการความรู้ และ กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


 • วิชาบังคับก่อน : 05510104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  - ระบบปฏิบัติการร่วมสมัย อุปกรณ์ร่วมสมัย แนวคิดและวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง การเขียนโปรแกรมแบบร่วมสมัย ผ่านแฟลตฟอร์ม เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับตารางคำนวณทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักการคำนวณโดยใช้สูตรและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจได้
 • พื้นฐานของระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานองค์การและการจัดการ บทบาทของระบบ
  สารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดกลยุทธ์ในการนำระบบ
  สารสนเทศ รูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวกับระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) แนวคิดในการพัฒนาพร้อมจัดหาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
 • แนวคิดและทฤษฎีของระบบจัดการฐานความรู้ การเป็นตัวแทน การรวม และวิวัฒนาการของความรู้ การสร้างความรู้ ฐานข้อมูลอัจฉริยะ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบขยาย ฐานข้อมูลแบบแอคทีฟ และ ข้อจำกัดของการบริหารจัดการ การกู้ข้อมูลแบบอัจฉริยะ ดิจิตอลไลบรารี่ และการกู้ข้อมูลแบบเครือข่าย ตรรกของเว็บ การบริหารจัดการบนความไม่แน่นอน และเหตุผลที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน

 • "คำอธิบายรายวิชา"
  โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับตารางคำนวณทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักการคำนวณโดยใช้สูตรและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจได้
 • คำอธิบายรายวิชา

  รหัสวิชา 05-510-101

  ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  (Computer and Business information Technology)

  จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

  ข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การควบคมเทคโนโลยีธุรกิจ ระบบและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านธุรกิจ การจัดการแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจอย่างง่าย


 • คำอธิบายรายวิชา

  วิชาบังคับก่อน : 05-510-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  mobileระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์ม เครื่องมือซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่หลากหลาย. • คำอธิบายรายวิชา

  การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอสประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมสื่อประสม โปรแกรมอรรถประโยชน์ และโปรแกรมวางแผนทรัพยากรธุรกิจ การเปรียบเทียบต้นทุนในซอฟต์แวร์โอเพนซอสกับซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์

 • ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
 • ระบบตัวเลข เลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก การกระทำกาในระบบตัวเลข ได้แก่ การเปลี่ยนเลขฐาน การบวกลบคูณหารพีชคณิตแบบบูเลียนและเกท รูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลไกการทำงานภายในของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบระบบดิจิตอล การทำงานของหน่วยประมวลผลทางด้านคณิตศาสตร์และตรรกะหน่วยควบคุม หน่วยความจำ ระบบการนำส่งข้อมูล และระบบนำข้อมูลเข้า/ออก กลไกการเชื่อมประสานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชุดคำสั่งปฏิบัติการและระบบ

 • ใช้ความรู้รวบยอดจากที่เรียนมา และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการวิเคราะห์ออกแบบ และจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นำเสนอและจัดทำเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีตัวอย่าง

 • ฝึกทำงานตามที่เรียนรู้มาจากวิชาการสื่อสารข้อมูลและครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับใบงานเพื่อให้ปฏิบัติตาม และนำส่งผลการทำงานให้อาจารย์ผู้ควาคุมรายวิชาเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

 • ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสาร ข้อมูลและข่ายงานสื่อสาร สัญญาณสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูลในแบบต่างๆ ระบบข่ายสื่อสารและการประยุกต์ใช้งานชนิดของ ข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลักการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเครือข่าย ลักษณะ รูปแบบ เครือข่ายต่างๆ วิธีการเข้าถึงและวิธีการของคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆของการสื่อสาร
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับตารางคำนวณทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักการคำนวณโดยใช้สูตรและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจได้

 • Concepts and knowledge of computer graphic. Fundamental of design and using of graphics system. Component and style in graphic. Design and method of two and three dimensional graphic. Graphic application in business.

 • Flowchart sytems; computer programming, elements and functions of programming langugage, programming coding, variable types (integer, floating point, character), constant, expression, sorting, programming concepts with emphasis on software quality, problem solving and algorithm.
 • การเขียนโปรแกรมเว็บให้สามารถทำงานแบบพลวัติที่มีความสามารถสูงกว่าซีจีไอปกติ ภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ภาษาวิชวลเบสิคสคริปต์ ภาษาเอเอสพี และภาษาเจเอสพี หัวข้อพิเศษต่างๆ เช่นโมเดลเชิงวัตถุ โมเดลของเหตุการณ์ เว็บที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และเอ็กเอ็มแอล เป็นต้น


 • This course studies the factor of human and computer potential interface design concept, Helping system, Type of interaction and visual design, user interface simulation, development tools, human technology effect, selection technology plan, positive effect of technology implementation.

 • หลักการเบื้องต้น ประเภทของภัยรุกราน กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การรุกรานการจัดการด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ การจัดการด้านความมั่นคง เช่น การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ กฏหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • Information management, information systems in organizations, objective of organization structure, management information , analysis of organizatiion structure, decision making theory, application of information systems, how to select and evaluate an information system.

 • พิจารณาองค์กร วางแผน และควบคุมโครงการเพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในการบริหารจัดการขอบเขตของโครงการ ตารางเวลา และ ทรัพยากร เนื้อหาประกอบด้วย วงจรชีวิตของโครงการ โครงสร้างการแบ่งงาน และ แผนภูมิแกนต์ แผนภาพเครือข่าย เทคนิคการจัดตารางเวลา และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝึกทักษะการนำแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยการทำโครงการเป็นกลุ่ม


 • แนวคิดและทฤษฎีของระบบจัดการฐานความรู้ การเป็นตัวแทน การรวม และวิวัฒนาการของความรู้ การสร้างความรู้ ฐานข้อมูลอัจฉริยะ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบขยาย ฐานข้อมูลแบบแอคทีฟ และ ข้อจำกัดของการบริหารจัดการ การกู้ข้อมูลแบบอัจฉริยะ ดิจิตอลไลบรารี่ และการกู้ข้อมูลแบบเครือข่าย ตรรกของเว็บ การบริหารจัดการบนความไม่แน่นอน และเหตุผลที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน


 • Prerequisite: 05-530-111 Computer Programming 1

  To study the operating system concept including objective and function. Multiple programming, concurrent programming, memory management. Scheduling. File processing and management. Standard input/output management. Resource management.


 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งและวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานกับงานทางด้านธุรกิจต่างๆ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในปัจจุบัน และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยเน้นให้เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
 • ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่นอกเหนือไปจากที่ได้เรียนจากวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป1 และ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป2 โดยคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมและสาขาวิชาชีพ เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอน
 • ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่นอกเหนือไปจากที่ได้เรียนจากวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป1 และ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป2 โดยคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมและสาขาวิชาชีพ เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอน
 • แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานต่างๆ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนพัฒนาระบบงานต่างๆ ศึกษาระบบสารสนเทศที่น่าสนใจ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวัฎจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาระบบการทดสอบ การนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 • องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ ศึกษาความเป็นไปได้ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ ด้วยแบบจำลองต่างๆ การออกแบบรายละเอียด ซอฟต์แวร์ได้แก่ การนำเข้า การแสดงผล การประมวลผล องค์ประกอบทางมนุษย์ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองในการออกแบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ การนำเสนอผลการออกแบบ

  System component, system development alternative selection, system development process, requirement analysis, feasibility study, requirement document and presentation, system design and design techniques, detail design: input design, output design, and process design, and HCI, data design: store data and database, prototype, diagram, design technical document and presentation


 • แนวความคิดของการจัดการความรู้ วงจรของระบบการจัดการความรู้ การเสาะหา และสร้างความรู้แบบฝังลึก การสร้างความรู้เพื่อให้ใช้งานในระบบฐานความรู้ เทคโนโลยีการใช้งานและการสร้างระบบการจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างและใช้งานการจัดการความรู้ แง่มุมทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

 • ภาษามาตรฐานของเว็บทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบการแสดงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติก และไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บเบราเซอร์ การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายเพื่อประมวลผล และใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย กลไกคุกกี้ และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

 • นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ็กต์ คลาส คุณสมบัติเอ็นแค็ปซูเลชัน คุณสมบัติอินเฮอริแทนซ์ และคุณสมบัติโพลีมอร์ฟิซึม การออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การสร้างและการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ หลักการที่ใช้ในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ รูปแบบจำลองความสัมพันธ์ของวัตถุ รูปแบบจำลองพฤติกรรมของวัตถุ วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

 • วิธีสร้างความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูล จากผู้แบบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ตั้งใจ หรือการลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัส คริปโตกราฟี กรรมวิธีการรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกันจากซอฟแวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ์ วิธีการควบคุม และทวนสอบ แก่นของความปลอดภัย
 • วิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ แนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ การใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • ข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยี สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ ระบบและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความปลอดภัย ในการใช้คอมพิวเตอร์ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านธุรกิจ การจัดการแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เว็บ และแนวโน้มของเทคโนโลยี ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการเข้ารหัสข้อมูลลับ ด้านการประยุกต์ใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การค้าปลีก การค้าหุ้น การธนาคาร การศึกษาและการบริการทางสุขภาพ ประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การพาณิชย์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชย์ภายใน โมเดลของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัญหาทางด้านนโยบาย ได้แก่ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับความลับเฉพาะส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา


 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เว็บ และแนวโน้มของเทคโนโลยี ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการเข้ารหัสข้อมูลลับ ด้านการประยุกต์ใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การค้าปลีก การค้าหุ้น การธนาคาร การศึกษาและการบริการทางสุขภาพ ประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การพาณิชย์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชย์ภายใน โมเดลของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัญหาทางด้านนโยบาย ได้แก่ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับความลับเฉพาะส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  Technology infrastructure: WWW technology and an analytic review of WWW technology trends, electronic payments systems, and related issues pertaining to authentication, security and privacy, other key technologies enabling electronic commerce on the Internet, organizational applications: Overview of electronic commerce applications in the retail, stock exchange, banking, education and health sectors. These applications will illustrate consumer-business, business-business and intra-organizational electronic commerce in physical as well as digital products. Business modeling for electronic commerce applications, from both an operational and strategic perspectives. Key legal and policy issues underlying electronic commerce. Issues such as privacy, content selection and rating, and intellectual property rights

 • หลักการเบื้องต้นของการออกแบบ การสร้างระบบการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ชนิดติดต่อผ่านกราฟิก การประเมินผลโปรแกรมที่ออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาโปรแกรมที่ออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบระบบติดต่อแบบกราฟิก การโปรแกรมระบบติดต่อแบบกราฟิก ระบบสื่อประสมและระบบติดต่อแบบหลายช่องทาง ระบบการทำงานร่วมกันและการสื่อสารข้อมูล การออกแบบระบบการปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมการประมวลผลใหม่
 • บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคมและธุรกิจ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล เลขฐานสอง หน่วยต่างๆ บิต ไบต์ กิโล เมกกะ กิกะ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล ชนิดและระดับความสามารถของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประเภท/ชนิดต่างๆ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั่วไป แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล ส่วนประกอบของการสื่อสารและเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ บุคลากรและหน้าที่ ตำแหน่งงาน ระบบประมวลผล และระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบต่อสังคมและกฎหมาย ภัยรุกรานและความมั่นคงของระบบจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในสังคมไซเบอร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลซ์ตารางฐานข้อมูล โมเดลและการพัฒนาแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูล การฟื้นสภาพและสมวาร การรักษาความปลอดภัยและความคงสภาพ ภาษาเอสคิวแอล การประยุกต์ฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน

 • พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานองค์การและการจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน เช่น การบริหารทรัพยากรของวิสาหกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขาย การบริการ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิต และความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบ Business Intelligence การสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนทเศทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารและข้อมูล การตัดสินใจ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

 • การจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร วัตถุประสงค์โครงสร้างของการจัดองค์กร และการจัดการ การแทน และวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง ระบบข่าวสาร และทฤษฎีในการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินผลระบบ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต กลไกการทำงานของบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการติดตั้งบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาร์เอฟซีและเอกสารมาตรฐานบนอินเตอร์เน็ต ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบกับระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบ ดูแลและพัฒนาอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเบื้องต้น

 • ศึกษา ประวัติ วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลไกการทำงานภายในของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบระบบดิจิตอล การทำงานของหน่วยประมวลผลทางด้านคณิตศาสตร์และตรรก หน่วยควบคุม หน่วยความจำ ระบบการนำส่งข้อมูล และระบบนำข้อมูลเข้า/ออก กลไกการเชื่อมประสานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการออกแบบฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์
 • การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ทั้งในด้านการเนองค์กรผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้สารสนเทศในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ Information systems use within the organizations, innovative organizations, implementation of information systems and business strategies, appropriate and efficient implementation of information systems in the organizations
 • แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โปรโตคอลและสื่อสัญญาณ หมายเลขไอพี โครงสร้างระดับกายภาพของเครือข่าย ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ อาทิ เครือข่ายในบ้าน สำนักงาน เครือข่ายวิสาหกิจ เครือข่ายระยะไกล เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครือข่ายมูลค่าเพิ่ม หน่วยงานมาตรฐาน และผู้ให้บริการในระบบเครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดการและการบริหารเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยรุกรานและการจัดการด้านความมั่นคงของเครือข่าย

 • รวบรวมคะแนน และเกรด ของนักศึกษา ในแต่ละ ปีการศึกษา