• แนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และนำมาประยุกต์ ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรมและสังคม ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดและกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
  • บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

  • ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญต่อการปรับส่วนประสมทางการตลาด ให้สอดคล้องกับการตื่นตัวของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งทางน้ำ อากาศ ต้นไม้ สัตว์ สารพิษและอื่น ๆ ตลอดจนการสร้าง จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด
  • การพัฒนากลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การพัฒนาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ สายผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก และการจัดการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • บทบาท และความสำคัญของการจัดการองค์กรฝ่ายขาย ความสัมพันธ์ของฝ่ายขายกับหน่วยงานอื่นๆของธุรกิจ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายขาย การกระตุ้นการขาย การกำหนดอาณาเขตการขาย การควบคุม และการประเมินผลงานของพนักงานขาย
  • บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาด ประเภทข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด แหล่งข้อมูล การทดสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการตลาด


  • หลักการและการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดรูปหน่วยงาน นโยบายการจัดซื้อ การกำหนดจำนวนที่จะซื้อ การพิจารณาจังหวะและช่วงเวลาในการซื้อ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การเลือกหาแหล่งขาย วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆ นโยบายการผลิตหรือซื้อ การควบคุมและจัดหาเงินทุนในการซื้อ

  • บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ แต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • กลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจ ระดับฝ่าย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด