• สเตอริโอเคมี อิแนนทิโอเมอร์ ไดแอสเทอร์รีโอเมอร์ คอนฟอร์เมชัน ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในทางสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดห้าและหกเมมเบอริงและฟิวส์ริง

    Stereochemistry, enantiomer, diastereomer, conformation, stereochemistry reaction, condensation and related reaction heterocyclic compounds, five-membered ring, six-membered ring and fused ring
  • ประเภทของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ แอลกอฮอล์และอีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกและการทำสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ที่จำแนกตามหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ
    Classification of organic compounds, basic organic reactions, chemical bonds and molecular structures, physical properties, nomenclature, synthesis and reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons and their derivatives, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, and amines, experiments of separation and purification of organic compounds, physical and chemical tests of organic compounds based on functional groups

  • General Organic Chemistry (09-212-106)
    ประเภทของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกและการทำสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ที่จำแนกตามหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ