• การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และเตรียมมาเป็นอย่างดีนั้นสามารถสื่อสารถึงผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามความมุ่งหวังของผู้นำเสนอ ดังนั้นการเลือกใช้ประโยคพูดรวมถึงเทคนิคการนำเสนอที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ จะสอนประโยคพูดที่ใช้ในการนำเสนอในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การกล่าวทักทาย การแนะนำตนเอง การเริ่มต้นนำเสนอข้อมูล การอธิบายเนื้อหา การนำเสนอตัวเลขและ

    ข้อมูลทางธุรกิจ การถามตอบข้อสงสัย การสรุป ไปจนถึงการกล่าวสรุปปิดท้าย รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ช่วยในการนำเสนอน่าสนใจ เมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจและกำลังเตรียมตัวนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ตั่งแต่การนำเสนอผลงานในระดับตั้งแต่มัธยมศึกษา การนำเสนอรายงานในระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการนำเสนองานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ