ประเภทย่อย
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์