• ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่มีไปอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่ต้องการ
  • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
    Basic concepts of statistics, probability theory, probability distribution of discrete and continuous, random sampling and sampling distribution, estimation, hypothesis testing, one way analysis of variance, simple correlation and regression analysis
  • ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตรที่ใช้วัดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ
    Statistical methodology, measurement, sampling, data management for analysis, measure of central tendency, measure of position, measure of dispersion, introduction to probability, standard score and area under normal curve