• แนะนำฟิสิกส์ของแข็งทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน สมบัติเฉพาะของอนุภาคนาโน โครงสร้างของคาร์บอนและการประยุกต์ โครงสร้างของวัสดุนาโนและการประยุกต์
    Introduction to solid state physics on material structure and band gap energy, characterization of material structure by transmission electron microscope, special properties of nanoparticles, nano-steucture of carbon and its application, structure of nano-materials and their application

  • ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุกต์ใหม่
    Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic wave, optics and modern physics

  • เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
    Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves