• เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นและเสียง

  • ความหมายของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัศดุศาสตร์เบื้องต้น เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร์และความก้าวหน้าทางอวกาศ

  • แนะนำระบบการวัดทั่วไป ความคลาดเคลื่อนของการวัดระบบต่าง ๆ โมเดลต่าง ๆ ของระบบการวัด ความเชื่อมั่น เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้งาน การจัดระบบสัญญาณตรวจวัดของเครื่องมือวัด การนำเสนอระบบข้อมูล การวัดแรง ทอร์ค ความดัน และความเครียด การวัดการเคลื่อนที่และตำแหน่ง การวัดอัตราไหล การวัดอุณหภูมิ