• วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความหมายของวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยการวัดทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์เบื้องต้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และธรณีวิทยาเบื้องต้น บรรยากาศและการพยากรณ์อากาศ คลื่นเสียงและเทคโนโลยีทางเสียง ปรากฏการณ์ทางแสงและทัศนูปกรณ์