• ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม และสเปกตรัมของอะตอม นิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แรงนิวเคลียร์ นิวไคลด์กัมมันตรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และอนุกรมของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ รังสีเอกซ์ ฟิสิกส์ของนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาค
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี กัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การป้องกันรังสี การวัดปริมาณรังสีและเครื่องมือวัด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ การถ่ายภาพด้วยรังสี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  • เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสารการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง