• ทฤษฏีและหลักการของเซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ การเลือกใช้ทรานสดิวเซอร์ การออกแบบเซ็นเซอร์และผลกระทบต่อสมบัติของวัตถุ ตัวส่งต่อและคุณลักษณะสมรรถนะระบบ การปรับแต่งสัญญาณและการแปลงระหว่างระบบอนาลอกกับระบบดิจิตอล


  • ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุกต์ใหม่

    Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic wave, optics, and modern physics
  • เวกเตอร์ แรงการเคลื่อนที่โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาคสมบัติเชิงกลของสารการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลแลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนคลื่นเสียง