• เวกเตอร์ แรงการเคลื่อนที่โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาคสมบัติเชิงกลของสารการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลแลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนคลื่นเสียง
  • ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุกต์ใหม่

    Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic wave, optics, and modern physics
  • ระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคเป็นจำนวนมาก กฎของอุณหพลศาสตร์ สมบัติของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ การกระจายความเร็วของอนุภาคแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ เฟร์มี-ดิแรก และโบส์-ไอน์สไตน์ สมการ Clausius-Clapeyron สมบัติทางความร้อนของสาร การถ่ายโอนความร้อน การนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน