• การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ความสัีมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาสินค้า การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการกำหนดราคาโอนสินค้า
 • ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การเสนอนรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร ตลอดจนจริยธรรมและธรรมาภิบาล

  Definitions, objectives and types of internal auditing, corporate governance, business organization and internal audit management, internal auditing standards, internal audit code of ethics, internal control, enterprise risk management, evaluation of efficiency of internal control, internal audit planning, internal audit evidence and working paper, internal audit reporting and monitoring, roles and responsibilities of internal auditor for frauds including ethics and corporate governance
 • แนวคิดบัญชีเพื่อการจัดการ ความหมายและประเภทของต้นทุน การนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตม์ป ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ความแตกต่างระหว่างกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักประมวลรัษฎากร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การคำนวณภาษีเงินได้ และการจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดทำรายงานและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

 • การนำเสนอรายงานการเงิน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาดทางการบัญชี งบการเงินระหว่างกาล การรายงานและการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลทางการบัญชีอื่นเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง

 • อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ ความรู้พื้นฐานและการจัดทำงบการเงินของกิจการพาณิชยกรรมและกิจการอุตสาหกรรม Definitions and objectives of accounting, usefulness of accounting information, accounting principles and procedures, preparing financial statements for service business, fundamental knowledge and financial statement for merchandising business and manufacturing business
 • หลักการและวิธีการทำบัญชี บัญชีรายรับ- รายจ่าย บัญชีวัสดุ อุปกรณ์ การควบคุม บัญชี งานการเงินของกิจการงานอาหาร และการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิชาบังคับก่อน : 05-410-102 การบัญชีชั้นต้น 2 หรือ
  05-410-103 หลักการบัญชี และ
  05-511-102 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หรือ
  05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต การจัดหาเงินและการลงทุน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
 • ศึกษาถึงลักษณะของการบัญชี แนวความคิดของนักบัญชีและสภาวิชาชีพ วิวัฒนาการทางการบัญชี การวัดผลการดำเนินงานประจำงวด ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายตามลักษณะของธุรกิจและตามมาตรฐานการบัญชีการวัดมูลค่าและปัญหาต่างๆ ของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตลอดจนวิธีการแสดงและเปิดเผยรายงานในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

 • การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า การจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์/

  หลักสูตรใหม่ เปลี่ยนเป็นคราสารทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

 • ศึกษาความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ประโยชน์ของงบการ เงิน ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การ ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ ดำเนินงาน
 • หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์การจำแนกประเภทของสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ ต่อเมื่อสอบผ่านวิชาการบัญชีชั้นต้น 2 แล้ว

  (ยกเว้นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนสามารถลงทะเบียนเรียนได้)

  คำอธิบายรายวิชา

  หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสะสม การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการ และชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของธุรกิจให้บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า Definitions and objectives of accounting, the usefulness of accounting information, conceptual framework for financial reporting, accounting procedures according to accounting cycle for service and merchandising businesses
 • คำอธิบายรายวิชา

  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศการบัญชีสำหรับการฝากขาย การขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้

 • ศึกษาวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน องค์ประกอบต้นทุนการผลิต วิธีการบัญชี และการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดทำงบต้นทุนการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ และเศษซาก การบัญชีต้นทุนตอน หรือกระบวนการ การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตลอดจนปัญหาการปันส่วนต้นทุนการผลิต การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง

 • ศึกษาการบัญชีเพื่อการภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการบันทึกบัญชี รวมทั้งบัญชีพิเศษภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิและการบันทึกบัญชีของธุรกิจและการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


 • ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผล กรณีศึกษาและการสาธิตการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีในระบบงานต่าง ๆ รายงานทางการเงิน การควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการจัดสายงานดำเนินงานการพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานชุดคำสั่ง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำข้อมูลเข้าและโปรแกรมสั่งงานระบบรักษาความปลอดภัย

 • ลักษณะของระบบบัญชี การสำรวจขั้นต้นในการวางรูประบบบัญชี การใช้และออกแบบผังบัญชี เอกสารทางธุรกิจ บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่าง ๆ ของธุรกิจเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสด เงินฝากธนาคาร ซื้อ ขาย การควบคุมสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ตลอดจนการควบคุมภายในระบบต่าง ๆ การจัดทำผังทางเดินของระบบบัญชีต่าง ๆ การรายงานทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น
 • *** วิชาบังคับก่อน คือ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และการบัญชีชั้นกลาง 2 ***
  แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาทและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสำหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และกิจการอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำงบการเงิน