• (วิชาบังคับก่อน : 05-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
  ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตำแหน่ง ตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่าง ปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนา ตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ และตลาดปัจจัยการผลิต
 • คุณสมบัติและขอบเขตของการจัดการ การทำให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิตและนโยบายการตอบแทน การวิเคราะห์และประมาณการต้นทุนและโครงสร้างตลาด การตัดสินใจลงทุนในระยะยาวโดยการศึกษากฎข้อบังคับของเศรษฐกิจแบบตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำงบประมาณการลงทุนของหน่วยธุรกิจด้วยความรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้รับกำไรสูงสุด
 • Application of statistics and operation research theory for business analysis, evaluation, planning, control, and decision i.e., parametric and non-parametric statistical method, time series analysis and forecasting, statistical process control and quality, decision model, inventory model, project management, transportation problem model, and game theory
 • การอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว ฟังก์ชัน ลอกาลิทึม ฟังก์ชัน เอ็กโปเนเนเชียล ปริพันธ์และเทคนิคการหาปริพันธ์ที่ไม่จำกัดขอบเขตและจำกัดขอบเขตการประยุกต์ใช้การอนุพันธ์และปริพันธ์ในปัญหาทาง มหเศรษฐศาสตร์และจุลเศรษฐศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการคำนวณรายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติการคำนวณรายได้ประชาติดุลยภาพ การเงินและ การธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจ้างงาน เงินเฟ้อและเงินฝืด การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • Concepts and application of statistics in business, random variables, distributions of random variables, random sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing, regression analysis, analysis of time series, measure of dispersion moments, elementary probability theory, and correlation
 • แนวความคิดเศรษฐศาสตร์การคลังเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจว่าด้วยการจัดสรรสินค้าสาธารณะและการกระจายสินค้าสาธารณะ กระบวนการงบประมาณ รายรับของรัฐบาล การใช้นโยบาลการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 • ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วย ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคา ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภคว่าด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากัน พฤติกรรมการผลิตว่าด้วยทฤษฎีการผลิต ต้นทุนและรายรับจากการผลิต ศึกษาปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนของปัจจัยเหล่านั้น ระบบตลาดและการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
 • แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถิตินักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตร ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร การเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา ประกาศเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน การสอบสมรรถนะหลักสูตร ประกาศเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคว่าด้วย อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติเบื้องต้น การเงิน การคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการคำนวณของรายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินการธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจ้างงาน เงินฟ้อและเงินฝืดกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการคำนวณของรายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินการธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจ้างงาน เงินฟ้อและเงินฝืดกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วย ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคา ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภคว่าด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากัน พฤติกรรมการผลิตว่าด้วยทฤษฎีการผลิต ต้นทุนและรายรับจากการผลิต ศึกษาปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนของปัจจัยเหล่านั้น ระบบตลาดและการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
 • ศึกษาบทบาทและความสำคัญของเงิน และทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของเงิน บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินและระบบเศรษฐกิจรวมทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและนโยบายการเงิน

 • เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าวิจัย เสนอรายงาน อภิปราย ในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก


 • ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน นโยบายการลงทุน ระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ปัญหาและกลยุทธ์ของการดำเนินนโยบายการเงินระหว่างประเทศและแนวทางแก้ไข


 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคว่าด้วย อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติเบื้องต้น การเงิน การคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคว่าด้วย อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิตการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติเบื้องต้นการเงิน การคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ


 • ความหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สาเหตุที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เงื่่อนไขของความสำเร็จในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ลักษณะและรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคว่าด้วย อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติเบื้องต้น การเงิน การคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ศึกษาคำศัพท์ ความรู้เบื้องต้น และกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย ประเภท และชนิดของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย รวมทั้งการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
 • ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation, Regression, Time Series, และ index number) รวมไปถึงการทดสอบความมีนัยสำคัญ และค่าสถิติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสมการถดถอย

 • ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการคำนวณรายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินและการธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กางจ้างงาน เงินเฟ้อและเงินฝืดกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดเศรษฐศาสตร์โดยเน้นแนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักพาณิชย์นิยม คลาสสิก นีโอ-คลาสสิก เคนส์ และสังคมนิยม ตลอดจนศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
 • ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การกำหนดดุลยภาพในตลาด การว่างงาน การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนาษย์ และการวางแผนกำลังคน
 • ศึกษาค้นคว้าวิจัย เสนอรายงาน อภิปราย ในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก
 • ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง กำหนดการเชิงเส้นและการแก้ไขปัญหากำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง ปัญหาการกำหนดงาน การควบคุมพัสดุคงคลัง และ การวางแผนและการควบคุมโครงการด้วย PERT และ CPM เป็นต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้สู่แนวทางการตัดสินใจในภาวะความเสี่ยง
 • ความหมายและความสำคัญของโครงการขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการหลักการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ(Cost – BenefitAnalysis)หลักต้นทุนและประสิทธิผล(Cost – EffectiveAnalysis)โดยอาศัยหลักค่าเสียโอกาสเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ


 • ศึกษารายละเอียดถึงวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต ด้านรายจ่าย และด้านรายรับ ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจโดยพิจารณาทางด้านผลผลิต ปริมาณเงิน และการจ้างงาน เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ และแบบคลาสสิค ตลอดจนความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ


 • ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านจุลภาคและมหภาค เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต ดุลยภาพของตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง และระหว่างประเทศ และนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับปราฏการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ


 • ศึกษาความหมายของอุตสาหกรรม บทบาทความสำคัญของภาคอุตสาหกรรม แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยผลิต การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม พฤติกรรมและผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม เงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม