ดร.กนกอร เวชกรณ์

  • ประเภทของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ แอลกอฮอล์และอีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกและการทำสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ที่จำแนกตามหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ
    Classification of organic compounds, basic organic reactions, chemical bonds and molecular structures, physical properties, nomenclature, synthesis and reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons and their derivatives, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, and amines, experiments of separation and purification of organic compounds, physical and chemical tests of organic compounds based on functional groups


  • พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมีสมบัติของก๊าซ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำจลนศาสตร์เคมี
  • สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบแอลิแฟติก แอโรแมนติก ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ และสารประกอบแอมีน

    Organic compounds, aliphatics and aromatic hydrocarbon, alcohol, phenol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic and its’derivative, amine and azo compounds
  • สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบแอลิแฟติก แอโรแมนติก ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ และสารประกอบแอมีนและแอโซ

    Organic compounds, aliphatics and aromatic hydrocarbon, alcohol, phenol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic and its’derivative, amine and azo compounds