• วิชา: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative English 

  รหัสวิชา: 01-320-002

  หน่วยกิต: 3(2-2-5)

  คำอธิบายของรายวิชา

  พัฒนาความสามารถการฟัง พูด อ่าน และเขียน โครงสร้างที่สำคัญของภาษา เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

  Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language structures, language for communication in various situations

 • วิชา: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English)

  รหัสวิชา: 01-320-001

  หน่วยกิต: 3(3-0-6)

  คำอธิบายของรายวิชา:

  English structures and grammar from different written texts.

  โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ จากงานเขียนประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยคและระหว่างประโยค