• คำอธบายรายวิชา

  ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน วัฒนธรรมประเพณีกับการดำรงชีวิต การใช้จ่าย-การออมในชีวิตประจำวัน บัญชีครัวเรือน การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและชุมชน การจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระบวนการสานเสนา การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม


 • คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสังคมศาสตร์ ความหมาย องค์ประกอบของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์ และค่านิยมของสังคมไทย ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การจำแนกความแตกต่างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ

 • วิชา มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

  รหัสวิชา 01-110-003

  คำอธิบายของรายวิชา

  ความสำคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษย์สัมพันธ์ พฤติกรรมมนุษย์ มนุษย์สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษย์สัมพันธ์พื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนากับมนุษย์สัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงานและการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทำงานผู้นำกับมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และ การฝึกอบรมเพื่อมนุษย์สัมพันธ์

  Theories related to human relations, human behavior, human relations infamilies, human relations based on Thai culture and Buddhism, human relationsin working organizations, motivation, humanrelations in working organizations, motivation, human relations and adership,communication, and training for human relation skills development


 • วิชา ชุมชนกับการพัฒนา (Community Development)

  รหัสวิชา 01-110-007

  หน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-3)

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะของชุมชน สาเหตุของการพัฒนาชุมชน ปรัชญา หลักการ และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน หน่วยงานของรัฐกับการพัฒนาชุมชนของไทย การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท วิธีการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนชนบท ความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชนและเอกชนในการพัฒนาประเทศ 


 • ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จ


 • คำอธิบายรายวิชา
  ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคคลการสร้างแนวความคิดและ เจตคติต่อตนเองธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคมการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคนการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • 1.  รหัสและชื่อวิชา               01-110-004    สังคมกับสิ่งแวดล้อม   (Society  and  Environment)

  2.  สภาพรายวิชา                   วิชาศึกษาทั่วไป

  3.  ระดับรายวิชา                   จัดในภาคการศึกษาใดก็ได้   

  4.  พื้นฐาน                              -      

  5.  เวลาศึกษา                          45  ชั่วโมง   เรียนตลอด  15  สัปดาห์  ทฤษฎี  3  ชั่วโมง  ปฏิบัติ -  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                                       และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  6.  หน่วยกิต                           3(3-0-6)  หน่วยกิต 

  7.  จุดมุ่งหมายรายวิชา           1.  เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม

  2.  เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และ

       ความสมดุลในระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อม

  3.   เข้าใจสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม  รวมถึงหลักการ

        อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.  เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบและประเมินผลกระทบ

                                                      สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

  8.  คำอธิบายรายวิชา              ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม  แนวคิดพื้นฐาน

                                                ทางนิเวศวิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อม   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                             รวมถึงการวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการ

                                                สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย


 • ความหมายและความสำคัญ ประเภท และวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกหัวข้อที่จะทำการวิจัย ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทของตัวแปรต่างๆ การกำหนดปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความ การนำเสนอข้อมูล การเขียน โครงร่างการวิจัย และรายงานวิจัย

  Importance and concept, kinds and objectives of social sciency research, the theory and literature concerning the problem topic, research design, kinds of variable, formulating research problem, collecting data, scrutinizing data, analyzing and interpreting data, data presentation, proposal writing and reporting social science research

 • วิชา สังคมกับสิ่งแวดล้อม ( Society and Environment )

  รหัสวิชา: 01-110-006

  หน่วยกิต: 3 (3 - 0 -3)

  คำอธิบายรายวิชา

  ความสำคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา นำไปสู่ การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ศึกษาการ วิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม

  Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology, natural resources and the environment, pollution crisis and control, system analysis and assessment of impacts on the environment, and environmental management


 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมายและขอบข่ายของวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม บทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาสังคม


 • คำอธิบายรายวิชาวิชามนุษยสัมพันธ์

  รหัสวิชา 01-110-003

  หน่วยกิต :3(3-0-3)

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมมนุษย์มนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวมนุษสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฎิบัติการแรงจูงใจในการทำงานผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์เทคโนโลยีกับมนุษยสัมพันธ์และการฝึกอบรมกับมนุษยสัมพันธ์


 • คําอธิบาย รายวิชา

  ความหมายของวิจัย


 • วิชา สังคมกับการปกครอง

  รหัสวิชา 01-140-001

  รายวิชา ศึกษาทั่วไป

  สาขาสังคมศาสตร์

  คำอธิบายรายวิชา


 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ


 • คำอธิบายรายวิชา สังคมกับเศรษฐกิจ

  ความหมาย ขอบเขตและวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและความรู้พื้นฐานทางเศรษฐสศาสตร์ การกำหนดราคา ระบบกรผลิต ตลาด ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 • คำอธิบายของรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความหมายของธุรกิจนำเที่ยว นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลักเกณฑ์การขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนำเที่ยว การขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อตั้งและประกอบการโรงแรม เช่น กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท ฝากทรัพย์ กฎหมายควบคุมอาหาร และมาตรฐานอาหาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค


 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค-การผลิต การตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติและการมีงานทำ การเงิน การธนาคารและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 • พฤติกรรมมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว มนุษสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฎิบัติการ แรงจูงใจในการทำงาน ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ เทคโนโลยีกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมกับมนุษยสัมพันธ์

 • ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จ

  Conpepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development, application of the philosophy in dealing with socical and economic problems in Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in Thailand


 • ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค-การผลิต การตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติและการมีงานทำ การเงิน การธนาคารและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

  Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and competition, consumer behavior and production, principles of national income, employment, finance and banking, public finance, international economic development, and socio-economic problems in Thailand