• ศึกษาองค์ประกอบและประเภทของย่อหน้า พัฒนาระบบความคิดและถ่ายทอดเป็นข้อเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับย่อหน้า

 • ประเภทของคำ การสร้างคำ คำนำหน้านาม กริยาแท้และกริยาไม่แท้ วลี และอนุประโยค ความหมาย องค์ประกอบของประโยค และประโยคชนิดต่างๆ กาล กรรตุวาจกและกรรมวาจก โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ประโยคพื้นฐานแบบซ้ำซ้อน

  Parts of speech, word formation, articles, finite and non-finite verbs, phrases and clauses; definitions of sentence, elements and kinds of sentences, tenses, active and passive voices, basic sentence structures, types of simple sentences and simple sentence with participial phrase modifiers

 • การอ่านการ์ตูน นิทาน เรื่องสั้น โคลงกลอน นวนิยาย โดยเน้นการหาประเด็น การหาความหมายตรงและความหมายแฝง การฝึกอ่านเพื่อสุนทรียรส

  Reading cartoons, tales, short stories, poems and novels, focusing on finding themes, denotation and connotation; reading practice for aesthetic appreciation

 • แบบฝึกหัดเพื่อการเตรียมสอบโทอิค
 • คำศัพท์ สำนวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ความสนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่านข้อความสั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ

  Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal information, routines and interests; short conversations in various situations; writing short statements; and listening to and reading short and simple texts
 • การสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการทำสารนิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตการศึกษาที่ผู้เรียนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ การนำเสนอสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยวาจาและเขียนเป็นรูปเล่ม

  Information searching for a project proposed by an individual student under the advisor’s supervision, requirements for an oral presentation and a written report in English

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล ความหมายของการแปล กระบวนการแปล ชนิดของการแปล ขั้นตอนการแปล คุณสมบัตินักแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย หลักการแปลไทยเป็นอังกฤษ ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข การฝึกแปลประโยคและข้อความสั้นๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • ลักษณะที่แตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย หลักและวิธีการแปลอังกฤษเป็นไทย การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการแก้ไขในการแปล การฝึกแปลข่าว บทความ เอกสารทางธุรกิจ สุนทรพจน์ เรื่องสั้นและนิทาน

  Differences between English and Thai, principles and methods of translation, analysis of translation mistakes and their correction, translation practice on news, articles, business documents, speeches, short stories and tales

 • คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

  Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various situations according to native speakers' culture

 • ส่วนประกอบของเรียงความ ได้แก่ การเขียนคำนำ การตั้งประเด็น การอธิบายประเด็นอย่างมีเหตุผลและมีความต่อเนื่อง และการสรุปประเด็น การใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการอธิบายประเด็น การเขียนบรรยายและพรรณนาแบบการเปรียบเทียบ การเขียนแบบอธิบายเหตุผลและการเขียนแบบอภิปรายปัญหารวมถึงการแก้ปัญหา

  Parts of an essay including introduction, thesis statement, body, and conclusion; use of source materials, primary and secondary as supporting evidence, writing different expository essays, comparison-contrast, cohesion and coherence within a paragraph and between paragraphs, writing expository essays, comparison-contrast, cause-effect, and problem-solution essays

 • ภาษาที่ใช้ในการแปลบทภาพยนตร์ประเภทต่างๆ หลักและวิธีการแปลบทภาพยนตร์ การวิเคราะห์งานแปลบทภาพยนตร์ การฝึกแปลบทภาพยนตร์

  Language used in screen translation, principles and methods of screen translation, analysis on screen translation, practice on screen translation