• คำอธิบายรายวิชา

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล ความหมายของการแปล กระบวนการแปล ชนิดของการแปล ขั้นตอนการแปล คุณสมบัติของนักแปล หลักการแปลภาษาอังกฤาเป็นภาษไทย หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข การฝึกแปลประโยคและข้อความสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ