อาจารย์มงคล ทาทอง

 • 09111243Calculus for Engineers 3
   
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
   
  สังกัด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
   
  หน่วยกิต
  3 (3-0-6)

 • 09111337Differential Equations
   
  สมการเชิงอนุพันธ์
   
  สังกัด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
   
  หน่วยกิต
  3 (3-0-6)
 • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

  Basic concepts of statistics, probability theory, probability distribution of discrete and continuous, random variable sampling and sampling distribution, estimation, hypothesis testing, one way analysis of variance, simple correlation and regression analysis

 • ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
  Function limits and continuity, differentiation, indeterminate forms,applications of differentiation,integration, techniques of integration,applications of definite integral, algebra of vectors in three - dimensional space

 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
  limits and continuity of functions , differentiation of real-valued functions of a real variable and applications, integration of functions and applications

 • Course Description

  Some basic probability concepts, probability distributions, some important sampling distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing, analysis of variance, regression, correlation, chi-square testing, nonparametric statistics

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สำคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์


 • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร2(Calculus for Engineers 2)

  Course Description
  พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
  Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued functions of two variables and applications, calculus of real - valued functions of multiple variables and applications